kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Hukuk Dairesi 2002/3492 E., 2002/3920 K.

MİRASÇILARIN MUVAFAKATI.

ÖLÜ KİŞİ ADINA TESCİL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
8.Hukuk Dairesi

Esas-2002-3492
Karar-2002- 3920
Tarih: 14.05.2002
Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacılar vekili, dava konusu l84 parselin tapu kaydının iptali ile 5/6 hissesinin müvekkilerinin murisi İ... adına, l/6 hissesinin de davalı F... adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı F... karşı dava açmış,kendisinin taşınmazı R.A.’dan satın aldığını, ll028 m2 yerin taksim edilmiş bir biçimde kendisine devredildiğini,davacıların murisi İ... ile R.A.’nın birlikte bu yeri kendisine gösterdiklerini açıklayarak,l84 parselin tapu kaydının iptali ile ll028 m2’sinin adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece,davacıların açtığı davanın kabulüne, l84 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile l4l7/7032 hissenin davalı ve karşı davacı F... adına,5715/7032 hissenin davacılar ve karşı davalıların murisi İ... adına tapuya kayıt ve tesciline,fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı-karşı davacı F...vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya muhtevasına,dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre aşağıdaki bendin dışındaki davalı-karşı davacının temyiz itirazlarının REDDİNE,
Mahkemece,davacının talebine uygun olarak iptal edilen 5715/7032 hissenin davacıların murisi İ... adına tesciline karar verilmiştir.Ölü kişi adına tescil mümkün değildir.Davacılardan muris İ...’ye ait veraset belgesi istenerek, davacılar dışında başka mirascı var ise bunların da davaya katılmasının sağlanması veya açılmış olan davaya muvafakatlarının alınması ya da TKM.nin 58l. (TMK.nun 640.)maddesi uyarınca miras ortaklığına bir mümessil tâyini cihetine gidilmesi ve mümessil huzuru ile yargılamaya devam edilmesi ve böylece dava şartı yerine getirildikten sonra, veraset belgesindeki hisseler nisbetinde İ... mirascıları adına tapuya tesciline karar vermek gerekirken,bundan zuhul edilerek ölü İ...adına iptal ve tescile karar verilmesi usul ve Yasaya aykırı olup, davalı-karşı davacı F...’nin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA ve l3.500.000 lira peşin harcı istek halinde temyiz edene iadesine l4.5.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA