kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 2002/3466 E., 2003/6255 K.

İTİRAZIN İPTALİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
19.HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
2002-3466 2003-6255
Y A R G I T A Y İ L A M I

Mahkemesi :Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi
Tarihi :13.12.2001
Nosu :824-1265


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

T.T.K.nun 5.maddesine göre ileri sürülen iş sahası ilk itirazının kabulü ile gönderme kararı verilmesi üzerine, işe görevli mahkemede bakılabilmesi için HUMK.nun 193.maddesinin 3.fıkrasında yazılı 10 günlük süre yüze karşı verilen ve usulünce tefhim olunan kararlarda, kararın verildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 11.10.1976 tarih, 1976/5 Esas -5 Karar sayılı kararı) HUMK.nun 161.maddesinde ise, müddet gün olarak tayin edilmiş ise, tefhim veya tebliğ edildiği günün hesaba katılmayacağı öngörülmüştür.
Olayda iş bölümüne ilişkin karar 26.6.2001 tarihinde tefhim edilmiş olup, 10 günlük yasal süre 6.7.2001 tarihinde mesai saati sonunda dolacağından ve bu nedenle 6.7.2001 tarihinde yapılan başvurunun süresinde olduğu gözetilmeden yazılı olduğu şekilde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 12.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA