kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/12492 E., 1996/12380 K.

MİRAS

MİRASÇI NASBI

TENKİS

TERCİH HAKKI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/12492 96/12380

Y A R G I T A Y İ L A M I

26.11.1996

Özet:Mirasçı nasbına ilişkin vasiyetin tenkisinde Medeni Kanunun 506.
maddesi uygulanmaz. Vasiyetname terekede pay belirleyerek vasiyet tenkis
edilmelidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki
istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden N. E. ve
vekili avukat M.H. ile karşı taraf vekili avukat Z. D.
geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara
bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle Dosya arasında bulunan A.’nin mirastan feragat
ettiğini gösteren onaysız belge ölüme bağlı tasarruflara mahsus şekle uygun
bulunmamasına, şekle uygun bir sözleşme ile mirastan feragat ettiği de isbat
edilmediğine göre A.’nin sıfatına yönelik temyiz itirazları yerinde
görülmemiştir.
2- Muris davalıyı mirascı nasbetmiştir. Bu halde Medeni Kanunun 506.
maddesinin uygulanması söz konusu olamaz. Bu halde Medeni Kanunun 453.
maddesi uyarınca davalıya tümden bırakılan miras payı indirilerek terekeden
davacıların (1/3x3/4) ¼’er paya davalının da 2/4 paya sahip olacaklarının
belirlenmesi ile yetinilmesi gerekirken, dava konusu edilmeyen ve davalının
üçüncü şahıslardan iktisap ettiği taşınmazlar da değerlendirmeye alınarak
yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, duruşma için takdir olunan
6.000.000.- lira vekalet ücretinin davacılardan alınıp davalıya verilmesine
oybirliğiyle karar verildi. 26.11.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA