kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 1996/12437 E., 1996/14589 K.

GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ

İTİRAZIN İPTALİ

KIDEM TAZMİNATI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

E. 1996/12437
K. 1996/14589
T. 27.6.1996


ÖZET : Davacı kıdem tazminatının geç ödenmesi nedeniyle geçmiş günler faizinin
tahsili için icra takibinde bulunmuş, davalı işverenin itirazı üzerine
itirazın kısmen iptaline karar verilerek mükerrer ödemeye yol açmıştır.

Bu durumda mahkemece yapılacak iş, itirazın 42.915.899.- TL. için iptali ile
icranın bu miktar için devamına, fazlaya ilişkin isteğin reddine karar
verilmekle yetinilmelidir.

(1475 s. İş K. m. 13) (2004 s. İİK. m. 67, 68)

Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatının
ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla; dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan
temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı; kıdem tazminatının geç ödenmesi nedeniyle geçmiş günler faizinin
tahsili amacı ile icra takibine başvurmuş, davalı işverenin itirazı üzerine
bu takip durduğundan itirazın iptali ile icranın devamına karar verilmesi
istemi ile bu davayı açmış bulunmaktadır. Mahkemece yapılan yargılama
sonunda, itirazın kısmen haksızlığı sonucuna varılarak istek doğrultusunda
hüküm kurulmuş olmakla birlikte, ayrıca mükerrer ödemeye yol açacak şekilde
tahsile de karar vermiştir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, itirazın
42.915.899.- TL. için iptali ile icranın bu miktar için devamına, fazlaya
ilişkin isteğin reddine karar vermekle yetinmekten ibarettir.

S o n u ç : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle (BOZULMASINA),
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.6.1996
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA