kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 2002/2957 E., 2003/6938 K.

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULU

TESPİT

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
19.HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I
Esas Karar
2002/2957 2003/6938
Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi : İstanbul 8.Asliye Ticaret Mahkemesi
Tarih : 6.11.2001
Nosu : 1047-1240

Taraflar arasındaki tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan Finansal Kiralama Sözleşmeleri uyarınca kiralananın kiracıya teslim edildiğini, ancak kiracının borcunu ödemediği gibi kiralananı iade etmediğini iddia ederek sözleşmenin fesh olunduğunun tesbiti ile sözleşmeye konu menkul malların kendilerine teslimini talep ve dava etmiştir.
Davalı davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanununun 8.maddesine uygun olarak kiralama sözleşmesi tanzim edilemediğinden davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Finansal Kiralama Kanunu’nun 8.maddesine göre finansal kiralama sözleşmesi düzenleme şeklinde noterlikçe yapılır. Sözleşmenin geçerliliği resmi şekilde bağlanmış olup düzenleme şeklinde noterlikçe yapılmayan sözleşmeler BK’nun 20.maddesi uyarınca geçersiz olup, tarafları bağlamaz.
Aynı hükümde taşınır mallara ilişkin sözleşmelerin kiracının ikametgahı noterliğinde özel sicile tescil edileceği, tescil ve şerhten sonra üçüncü kişilerin finansal kiralama sözleşmesine konu mal üzerinde ayni hak iktisabını kiralayana karşı ileri süremeyeceği belirtilmiştir.
Uyuşmazlık kiracının ikametgahı noterliğinde tutulan özel sicile tescil kaydedilmeyen finansal kiralama sözleşmesinin geçerli olup olmadığı konusunda toplanmaktadır. Finansal Kiralama Kanunu’nun 8.maddesinin gerekçesine göre” “kiracıdan mal almak isteyenler bu sicile (kiracının ikametgahı noterlerinde tutulan sicil) ve tapu sicilini incelemek suretiyle finansal kiralama konusu olup olmadığını öğrenebilmekte, şayet özel sicili incelememişlerse MK’nun 3/2.maddesi uyarınca gerekli özeni göstermemiş olduklarından artık iyiniyetli sayılamayacaklar ve iktisapları da geçerli olmayacaktır”. Görüldüğü gibi kanun finansal kiralama sözleşmesini sicile işlemenin üçüncü kişilerin iyiniyetini ortadan kaldıran bir foksiyonu alacağını kabul etmektedir. Bu nedenle özel sicile kaydedilme finansal kiralama sözleşmesinin geçerlilik koşulu değildir. Sözleşme tescil edilmese dahi geçerli ve tarafları hukuken bağlar. Mahkemece bu yönler gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine 27.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA