kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/10768 E., 1996/11106 K.

VAKFIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/10768 1996/11106

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde vakfın tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın
kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Vakfedenler arasında bulunan istekli Hayrettin yasa ve tüzüğe
uygun bir biçimde tescil isteminde bulunduğuna göre bundan sonra ne kendisi
ne de diğer vakfedenler tescilden vazgeçebilirler. Vakıf tescilden önce tüzel
kişilik kazanmadığından vakıfnamede öngörülen organların da yetkisi yoktur.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici
sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve
kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 10.12.1996 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA