kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/10707 E., 1996/11712 K.

BOŞANMA

EVLİLİK BİRLİĞİNİN YENİDEN KURULMASI

FERAGAT

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/10707 96/11712

Y A R G I T A Y İ L A M I

13.11.1996

Özet:Medeni Kanunun 134/4. fıkrasına dayanılarak açılan davanın
dayanağı olan dava feragattan sonra ve fakat o ret kararının şekli yönden
kesinleşmesinden önce evlilik birliğini yeniden kurmaları ve tekrar
ayrılmaları halinde boşanmaya karar verilemez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Medeni Kanunun 134/Son maddesi boşanma sebeplerinden herhangi biriyle
açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği
tarihten itibaren üç yıl geçmesi halinde her ne sebeple olursa olsun müşterek
hayat yeniden kurulmamışsa eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar
verilebileceğini öngörmüşütr.
Koca tarafından daha önce açılan boşanma davası feragat sebebiyle
reddedilmiştir. Feragat tek taraflı bir irade beyanı olup karşı tarafın
kabulüne bağlı değildir. Bu iradenin açıklandığı tarihte kati bir hükmün
bütün neticeleri husule gelir. (HUMK. M. 95) Şekli bakımdan sonradan
kesinleştirilmiş olmasının sonuca etkisi yoktur.
Tanık T. davanın feragat sebebiyle reddedilmesinden sonra eşlerin
barışıp 9-10 ay bir arada kaldıklarını, sonra ayrılıp red kararını
kesinleştirdiklerini ifade etmiştir. Diğer bir kısım tanıklar da fiili
ayrılığın şekli kesinleşmeden sonra gerçekleştiğini dile getirmişlerdir. Bu
durum red kararından sonra eşlerin evlilik birliğini kurmak amacı ile bir
araya geldiğini göstermektedir. Medeni Kanunun 134/Son maddesinin aradığı
şartlar gerçekleşmemiştir. O halde mahkemece davanın reddine karar verilmesi
gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
13.11.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA