kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/10667 E., 1997/227 K.

ARSADA EMSAL KARŞILAŞTIRMASI

İçtihat Metni


T.C
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/10667 1997/227

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde kamulaştırma bedelinin artırılması ile faiz ve
masrafların davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen
kabulüne dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması
davalı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile
istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan
günde temyiz eden davalı Vekili Av. Suat ile aleyhine temyiz olunan
davacı Vekili Av. Halit geldi. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları
dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin
açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine
göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak; dava konusu taşınmaz, dosyadaki bilgi ve belgelere göre
7.5.1987 tarihinde Belediye Encümen Kararı ile imar planına sanayi alanı
olarak dahil edilmiş iken, maliki hazine tarafından kapalı zarf usulü ile
ihaleye çıkarılmış ve davacıya 27.7.1994 tarihinde ihale edilmiştir. Bu defa
aynı taşınmaz valilikçe 8.12.1994 tarihli kararla plandaki amaçla (sanayi
bölgesi) kamulaştırılmış bulunmaktadır. Satış tarihi ile kamulaştırma tarihi
arasında 5 aya yakın bir süre geçmiş olup, tebliğ tarihi itibarı ile
değerlendirme 1996 yılı fiyatlarına göre yasaya uygun olarak yapılmış ise de,
taşınmazda değerini büyük ölçüde etkileyecek başkaca olgular
gerçekleşmemiştir.
Bilirkişi raporlarında dava konusu taşınmazın kendi satışı, satışı
gerçekçi olmadığı gerekçesi ile emsal alınmamış ise de, bir devlet ihalesinde
satışın gerçekçi olmadığı, fiyatın gerçeğe uygun bulunmadığı şeklindeki
iddia, ancak satışta suistimal olduğuna dair somut olgular ileri sürülmek ya
da yukarıda açıklandığı gibi taşınmazın ihale edildiği tarihle değerlendirme
tarihi arasında değerinde çok büyük değişikliklere yol açacak olayların (plan
değiştirilmesi gibi) gerçekleşmesi ile ancak mümkün olabilir. İhale kapalı
zarf usulü ile yapılmış olsa da, ihaleye talip olan davacının kendi
takdirince fiyat verdiği ve bu takdiri Hazinece 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanunu hükümlerince idarece önceden tespit edilen bedele uygun görüldüğü
sonucuna varılmalıdır.
O halde dava konusu taşınmazın 27.7.1994 tarihli ihalesi emsal
alınarak, ihale tarihi ile değerlendirme tarihi arasında geçen sürede Toptan
Eşya Fiyat Endeksinin gayri menkul fiyatına yansıyan oranda arttırılmak
sureti ile sonuca varılabilecektir.
Diğer taraftan, davalının gösterdiği 4865 ve 27 nolu parsellerin
Sanayi Odasına satılmış olup, resmi ve denetime tabi bir kuruluşun satış
bedellerinde muvazaaya gitmesi beklenecek bir keyfiyet olmadığı halde
bunlarında değerlendirme dışı bırakılmış olması değerlendirmenin yasaya uygun
yapılmadığı izlenimini vermektedir.
Somut emsal alınan taşınmazın tapu kaydına göre üzerinde kargir
apartman bulunmaktadır. 6.11.1987 tarihli bu satışta apartmanın inşa edilmiş
olup olmadığı dosya içeriğinden anlaşılamamış olup, bu konuda herhangi bir
inceleme yapılmadığı da görülmüştür. Üzerinde bir çok bağımsız bölüm bulunan
ana gayri menkulün yapısı ile birlikte satıldığı takdirde yapının değerinin
satış bedelinden düşülüp, zemin değerinin bulunması gereği vardır.
Tüm bu hususlar dikkate alınarak bilirkişi kurullarından yeniden
değerlendirmeleri içeren ek rapor alınmalı, mahkemece bu raporların bozma
ilamına uygun olup olmadıkları incelenmeli gerekirse yeniden açıklayıcı bilgi
alınmalı ve fahiş olmayacak bir değere ulaşacak bu raporlara göre hüküm tesis
edilmelidir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalı yararına takdir edilen
6.000.000 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 23.1.1997 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA