kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2002/3245 E., 2002/6765 K.

OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2002/3245 2002/6765

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
GÜNÜ :25.12.2001
SAYISI :2001/161-2001/344

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25.12.2001 tarih ve2001/161-2001/344 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili ile davalılar arasındaki yazılı ve şifai sözleşme ile “T... LAHMACUN VE T... LOGO”sunun kullanım hakkının davalılara verildiğini, 01.12.1999 tarihinden itibaren davalıların taahhütlerini yerine getirmediğini ileri sürerek, şimdilik 3.000.000.000-liranın faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, isim ve logo hakkının kullanılmasına ilişkin sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmenin feshine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, taraflar arasındaki uyuşmazlığın 28.08.1995 tarihli isim hakkı “Francahise” sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, 3.000.000.000-lira tazminatın tahsiline ilişkin olduğu, mahkemenin 5846 sayılı yasa’dan doğan haklar ile 551,554 ve 556 sayılı KHK’den doğan haklara ilişkin uyuşmazlıkları çözmek ile görevlendirildiği, iş bu davanın genel hükümlere göre Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmesi gerektiği sonucuna varılarak, mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın görevli İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.
Karar, davalılar vekilince temyiz edilmiştir.
Davanın açıldığı İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi’nin 27.02.2001 tarihli nihai kararı ile dava dosyasının (kararı temyiz edilen) İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine “gönderilmesine” karar verilmiştir.
Ne var ki, bu karar tebliğe çıkarılmamış, dolayısıyla kesinleştirilmemiş, taraflardan birinin başvurusu beklenilmemiş, dosya bir müzekkere ile kararı müteakip mahkemece kendiliğinden gönderilmiş, bir başka anlatımla dosya, HUMK’nun 193. maddesine uygun şekilde İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine gelmemiştir.
Oysa, dosyayı gönderen Ticaret Mahkemesi ile dosyanın gönderildiği Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine arasındaki ilişki, görev ilişkisi olup, belirtilen yasa maddesi hükmündeki usulün uygulanması gerekmektedir.
Bu durumda, dava dosyası usulüne uygun suretle kendisine intikal ettirilmeyen mahkemece, esas kaydına bu yönde meşruhat verilip, kapatılarak dosyanın görevsizlik kararı veren mahkemeye iadesine karar verilmek gerekirken, davaya bakılarak, yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, kararın davalılar yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalılar yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 01.07.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA