kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 2002/3230 E., 2003/6480 K.

MENFİ TESPİT

YAZILI DELİL

YEMİN

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
19.HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
2002/3230 2003/6480
Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi : Akhisar 2.Asliye Hukuk Mahkemesi
Tarih : 30.1.2002
Nosu : 138-19

Taraflar arasındaki birleştirilen menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacılar Hasibe, Meryem, Nizamettin vekili, müvekkillerinin murisi Mustafa’nın nikahsız eşlerinden birisi olan davalı tarafından girişilen icra takibine konu yapılan bonodaki imzanın murise ait olmadığını, murise ait olsa bile bu bononun muvazaalı olarak verildiğini, gerçekte alacak borç ilişkisinin bulunmadığını ileri sürmüş ve müvekkillerinin takibe konu bonodan dolayı borçlu olmadığının tesbiti ile takibin haksız ve kötüniyetli olduğunu belirterek % 40 tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Birleşen dosyanın davacıları Yüksel ile Yücel vekili de, aynı iddialarla menfi tespit ve tazminat talebinde bulunmuştur.
Davalı vekili, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece menfi tespit talebinin kabulüne, davalının kötüniyetli takibe giriştiği anlaşılamadığından tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dava konusu bonodaki keşideci imzasının davacıların murisinin eli mahsulü olduğu Adli Tıp Raporu ile saptanmıştır. Öte yandan HUMK.nun 290.maddesi gereğince senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı def’i olarak ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler tanıkla ispat olunamaz. Davacıların iddialarını yazılı delille kanıtlayamadıkları anlaşılmıştır. Ancak dava dilekçesinde “diğer deliller”denmek suretiyle yemin deliline de dayanılmış olduğuna göre mahkemece davacılara yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, tanık dinlenmek suretiyle uyuşmazlığın çözümlenmesinde isabet görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacılar vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine 16.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA