kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Hukuk Dairesi 2002/3190 E., 2002/3818 K.

BİRLEŞTİRMEK SURETİYLE TESCİL

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
8.Hukuk Dairesi

Esas:2002-3190
Karar: 2002- 3818
Tarih: 09.05.2002

YARGITAY KARARI

Davacı-davalı H..., 389 parselin tapu kaydının kısmen iptali ile adına tesciline, karşılık davanın davacısı-davalı A...; aleyhine açılan iptal ve tescil davasının reddine, karşılık davanın davacısı H.nin tapulu taşınmazma elatmasının önlenilmesine ve işgal tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, tapu iptali ve tescil davasının kabulüne, karşılık davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm karşılık davanın davacısı-davalı A... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya muhtevasına,dava evrakı ile ayrgılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre aşağıda belirtilen husus dışında davacı-davalı A... vekilinin temyiz itirazları yerinde bulunmamaktadır.
Mahkemece, teknik bilirkişi tarafından düzenlenen Krokide A harfi ile gösterilen bölümün tapu kaydının iptaliyle davacıya ait 627 parsel ile tevhiden tapuya tesciline karar verilmiştir.Teknik bilirkişi tarafından düzenlenen krokiye göre; uyuşmazlık konusu taşınmaz ile davacıya ait 627 parsel arasında yol bulunmaktadır.Yolu içine alacak şekilde iptal ve tescile karar verilmiş olması doğru değildir.Tapu Sicil Nizamnamesine göre; birleştirme ve ayırma işlemleri idari nitelikte olup, mahkemelerin görevi dışında kalır. İptal ve tescil edilen taşınmaz bölümünün bağımsız bir parsel olarak davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi gerekirken yolu da içine alacak şekilde yazılı biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Davalı-karşılık davanın davacısı A... vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan kabulü ile hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA ve 253.250.000 lira peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 09.05.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA