kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 2002/3185 E., 2002/4323 K.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZDA OLUŞAN HASARIN TAZMİNİ

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

E. 2002/3185
K. 2002/4323
K. 16.04.2002


1-Dava konusu taşınmaza ait tapu kaydının getirtilip davalının (birleşen dosyanın davacısı) aktif husumet ehliyeti olup olmadığının tesbit edilmemiş olması,
2-Kamulaştırma Kanununun 24. maddesinin 1. fıkrasında bu Yasanın 21,22 ve 23. maddeleri uyarınca kamulaştırılmasından vazgeçilen veya geri alınan taşınmaz mal üzerindeki bina, sabit tesisler ve ekili-dikili şeyler yıkılmış, sökülmüş veya harap olmuş ise, taşınmaz malın geri alınmasında mal sahibi veya mirasçısının, kamulaştırma tarihindeki değerini talep edebileceği belirtilmiştir.
Yasanın bu amir hükmü dikkate alınmadan davalıya ait taşınmazdaki toprağın tasfiyesi nedeniyle ve üzerindeki 6 adet elma ağacı sebebiyle uğranılan zararın tesbiti için kamulaştırma tarihinin esas alınması gerekirken daha sonraki bir tarih olan kamulaştırmadan vazgeçme tarihinin esas alınmış olması,
Doğru görülmemiştir.
Mahkemece, eksik belgeler getirtilip davalının (birleşen dosyanın davacısı) aktif husumet ehliyetinin varlığının tesbiti halinde, hasar gören toprak ile kesilen ağaçların değerini kamulaştırma tarihi (14.10.1999) itibariyle tesbit eden rapora göre hüküm kurulmalıdır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 16.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA