kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 2002/3174 E., 2002/3526 K.

TAPU İPTALİ VE TESCİL

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
14.Hukuk Dairesi
E : 2002/3174
K: 2002/3526
T:0 6.05.2002(743 sy. TMK. m. 651)
( 4721 sy. TMK. M. 725)
Davacı, maliki olduğu taşınmaza yaptığı evin davalı taşınmazına 2.18 metrekarelik kısmının taşkın olduğunu davalının bu kısım hakkında aleyhine meni müdahale ve kal kararı aldığını belirterek Medeni Kanunun 651.maddesi uyarınca taşkın kısmın davalı tapusundan iptali ile adına tescilini istemiştir.
Davalı, davacının iyiniyetli olmadığından reddini savunmuştur.
Mahkeme davanın kabulüne karar vermiş, hükmü davalı vekili temyize getirmiştir.
Medeni Kanunun 651. maddesinin uygulanabilmesi için öncelikle iki koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekir. Bunlardan biri, bina değerinin arsa değerinden fazla olması yani objektif koşul, diğeri ise, bina sahibinin bu binayı inşa ederken iyiniyetli olması yani subjektif koşuldur.
Somut olayda davalıya ait 13 parsel sayılı taşınmazın 23.6.1975 yılında kadastrosu yapılmış ve çapa bağlanmıştır. Daha sonra tapu sicil müdürlüğünde çeşitli tarihlerde devirler yapılmış ve davalı taşınmazı 13.10.1992 de tapudan satın almıştır. Davacıya ait 12 parsel sayılı taşınmaz ise, 23.6.1975 tarihinde kesinleşen kadastro sonucu “avlulu kargir ev” vasfı ile davacı adına sicil oluşup çapa bağlanmıştır. Davacı 15.1.1992 tarihinde tapuda kadastro tespitindeki evi yıktığını bildirerek bir yerde cins tashihi yaptırmış, hemen akabinde ise kat irtifakı kurmuştur. Dosyadaki beyanlara ve belgelere göre
davacı evi 1992 yılında yapmıştır. Taraf taşınmazları 1975 yılında çapa bağlandıktan sonra davacının 1992 yılında taşkın inşaatı yaptığı anlaşılmaktadır. Çaplı taşınmazlarda iyiniyet iddiası dinlenemeyeceğinden davacının iyiniyetli olduğu kabul edilemez. Bu durumda davacı yönünden Medeni Kanunun 651.maddesinde aranan subjektif koşul gerçekleşmediğin- den davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile kabul kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle, yerinde görülen temyiz itirazlarının kabulüne, usul ve yasaya aykırı hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, 6.5.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA