kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2002/3144 E., 2002/5086 K.

AKTİF HUSUMET EHLİYETİ

LİMİTED ŞİRKET

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2002/3144 2002/5086
YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesi
GÜNÜ :09.10.2001
SAYISI :2001/1-2001/51

Taraflar arasında görülen davada Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09.10.2001 tarih ve 2001/1-2001/51 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı belediye vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 21.05.2002 günde davalılar H... Belediye Başkanlığını temsilen Haşim ile Gürbüz geldiler davacı avukatı tebligata rağmen gelmedi, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan davalı tarafın temsilcileri dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili ile birlikte dava dışı G...-İş Yapı Ltd.Şti.nin ortağı olan davalı Gürbüz’ün tek başına şirketi temsile yetkili olmadığının ihtarname ile bildirilmesine karşın davalı belediyece anılan şirketin yaptığı işe karşılık adı geçen davalıya (19.000.000.000)-lira ödendiğini, oysa şirketin yarı ortağı müvekkilinin bu meblağın yarısı ve işlemiş faiz tutarı 30 milyar lira alacağı oluştuğunu ileri sürerek, anılan meblağın % 60 faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, sunulan ve toplanan kanıtlar ile bilirkişi raporuna dayanılarak, dava dışı şirket anasözleşmesinin 12. madde ile davacı ve davalı G.G...’ın birlikte temsile yetkili kılındıkları, anılan davalının şirketi tek başına temsile yetkili olduğuna ilişkin ihtarnamenin tebliğinden sonra şirketin üstlendiği kanalizasyon işinden dolayı hesaplanan hakedişin geçersiz yetki belgesi ibraz eden davalı G.G...’a ödeyen davalı belediyenin hakediş bedelinin yarısı (8.548.492.900)-lira ve işlemiş faiz tutarı (17.677.327.126)-lira zarardan sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile (26.255.819.626)-liranın davalılardan müteselsilen tahsiline, asıl alacağa yasal faiz yürütülmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalı belediye vekili temyiz etmiştir.
Davacı ve davalılardan Gürbüz G...’ın % 50’şer ortağı bulundukları dava dışı G...-İş Yapı Turz.ve Tic.Şti’nin tüzel kişiliğinin devam etmesi karşısında anılan şirket ve davalı belediyeye ait kanalizasyon işinden dolayı hak kazanılan istihkak bedelinin ortak sıfatı ile talep edilemeyecek olmasına, söz konusu şirketin tasfiye halinde olmaması ve davacının da ortaklıktan ayrılmamış veya ayrılma isteği ile birlikte böyle bir (tahsil) davası açmamış olmasına göre, hakediş bedelinin şirketi temsil ve ilzam gereklerine aykırı biçimde ihale makamınca ödendiğinden söz edilerek esasen şirket varlığına girmesi gereken hakediş bedelinin yarısının tahsili istemiyle davacının kendi adına böyle bir dava açamayacağı gözetilerek aktif davaya ilişkin dava şartı yokluğundan davanın reddi gerekirken, esasa girilerek yazılı olduğu gibi karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı belediye vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı belediye yararına BOZULMASINA, taraflar duruşmaya gelmediğinden duruşma vekillik ücretinin alınmasına mahal olmadığına,ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 23.05.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA