kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 1996/10078 E., 1997/3268 K.

AYIPLI VE EKSİK MAL

DIŞSATIM

DÖVİZ KURU

FOB SATIŞ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
19. HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
96/10078 97/3268

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda
ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen
hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere
çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde, taraflardan kimse gelmemiş
olduğundan, incelemenin evrak üzerinden yapılmasına karar verildikten ve
temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi,
gereği konuşulup düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili, müvekkilinin Polonya’ya narenciye ithalatı
gerçekleştirmek için davalı ile anlaşma sağlandığını 19.965 kg limon için
10.980 DM dövizi havale şeklinde davalıya gönderdiğini, limonların 31.10.1993
tarihinde Polonya’ya ulaştığını, ancak limonların bozuk ve çürük olduğunun
tesbit edildiğini, ayrıca 834 kg da eksik mal belirlendiğini, durumun
8.2.1994 tarihinde davalıya bildirildiğini, ancak bir sonuç alınamadığını, bu
işten müvekkilinin 28.916 DM ve 41.590.000. TL. zararı olduğunu, DM
zararlarının fiili ödeme günündeki kurdan ve dava tarihi itibariyle toplam
287.086.000. TL. olan alacağı ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava
etmiştir.
Davalı vekili, ikinci kalite limonun davacıya FOB satıldığını ve
bedelinin peşin ödendiğini, FOB satışda nefi ve hasarın teslim ile alıcıya
intikal ettiğini, malların Mersin’de sağlam teslim edildiğini ve davacının
temin ettiği araçla taşındığını, malların ihracata uygun olduğunu belirterek
davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve bilirkişi raporu birlikte
değerlendirilerek satış şeklinin FOB olduğu, malın taşıyana sağlam ve
eksiksiz olarak teslim edildiği, taşıma sırasında meydana gelen zararlardan
davalının sorumluluğu bulunmadığından davanın reddine karar verilmiş, hüküm
davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere
ve özellikle, mahkemece hükme esas alınan 2.10.1995 tarihli bilirkişi heyeti
raporunun oluşa ve dosya içeriğine uygun bulunmasına, Gümrük Çıkış
Beyannamesinde satış türünün (FOB) olarak belirlenmesine ve bu satış türünde
malın teslimi ile nefi ve hasarın alıcıya geçmiş sayılacağına, bitki sağlık
sertifikası ile adı geçen ürünün sağlıklı olduğunun belgelenmiş olmasına,
ihraç edilen limonların taşıyıcıya sağlam ve noksansız teslim edildiğinin,
taşıyıcının yüke yönelik hiçbir çekinceyi taşıma senedine dermeyan
etmemesinden anlaşılmasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün
temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA,
aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına 28.3.1997 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA