kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 2002/3041 E., 2002/4000 K.

KESİN HÜKÜM

SOYBAĞI

TANIMA

USUL

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

E. 2002/3041
K. 2002/4000
T. 21.03.2002

Y A R G I T A Y İ L A M I


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı; annesi Yaşar ile Ahmet’in evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğini, ancak annesi ile gerçekte babası olmayan Salih’in daha sonra 17.12.1945 te evlendiğini ve bu evlilikten doğmuş gibi nüfusa tescil edildiğini ileri sürerek nesebin reddine, kaydın düzeltilmesine karar verilmesini istemiştir.

743 Sayılı Medeni Kanun;1.1.2002 gün ve 4721 sayılı yasa ile değiştirilmiş, 4721 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. Sözü edilen yeni kanunun 294. maddesi; ana ve babanın yasal mirasçıları, çocuk ve Cumhuriyet Savcısının sonradan evlenme yoluyla soy bağının kurulmasına itiraz edebileceğini, itiraz edenin kocanın baba olmadığını isbatla yükümlü olduğunu, çocuğun ölmüş yada ayırt etme gücünü sürekli olarak kaybetmiş olması halinde çocuğun alt soyununda bu hakka sahip olduğunu, burada tanımanın iptaline ilişkin hükümlerin kıyas suretiyle uygulanacağını hükme bağlamıştır. Madde bu hali ile 743 sayılı Medeni Kanunun 251. maddesinden ayrılmış ve çocuğa, ayrıca koşullarının gerçekleşmesi halinde onun altsoyuna da dava hakkı tanımıştır.

Nesebe ilişkin kurallar kamu düzeni ile ilgilidir. Yargılamanın her aşamasında hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun kamu düzenine ilişkin kurallarının bütün olaylara uygulanacağı 4722 sayılı Kanunun yürürlükle ilgili 2. maddesinde açıklanmış olmasına göre, davaya yeni kanunun uygulanacağı açıktır,

Kesin hüküm ancak mevzuunu teşkil eden hususlar hakkında muteberdir (HUMK md.237/1). Usulüne ilişkin nihai kararlar sadece ilişkin oldukları usul sorunu hakkında kesin hüküm teşkil etmektedir. Davanın esası hakkında (maddi anlamda) kesin hüküm oluşturmaz. Daha önce Fatih 2. Asliye Hukuk Hakimliğinde açılan1996/196 sayılı dava, çocuğun dava açamıyacağı (sıfatı) sebebiyle reddedilmiştir. İşin esası incelenmemiştir. Bu ret hükmünün usule ilişkin olmasına ve yeni yasanın çocuğada dava açma imkanı tanımasına göre, husumetin anaya da yöneltilmesi, işin esasının incelenmesi ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.
Açıklanan husus üzerinde durulmak ve değerlendirilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:Temyiz edilen hüküm gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 21.03.2002 (Per)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA