kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Hukuk Dairesi 2002/3013 E., 2002/3581 K.

KARAYOLUNA AİT İSTİMLAK EVRAK VE HARİTALARI

KARAYOLUNUN SINIR OLMASI

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
8. Hukuk Dairesi

E. 2002/3013
K. 2002/3581
T. 30.04.2002


YARGITAY KARARI

Davacı K... dava dilekçesinde mevkii ve sınırları gösterilen bir parça taşınmazın adına tapuya tescil edilmesini istemiştir.
Davalılardan Hazine Temsilcisi ve Karayolları İdaresi vekili davanın reddine, muteriz davacı A... ise uyuşmazlık konusu taşınmazın kendi adına tapuda kayıtlı olduğunu ileri sürerek davacının açtığı tescil davasının reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine karar verilmesi üzerine hükmün kabule ilişkin bölümü davalılardan Hazine Temsilcisi ve Karayolları İdaresi vekili taraflarından temyiz edilmiştir.
Mahkemece yapılan inceleme ve araştırma hüküm vereye yeterli bulunmamaktadır. Uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu yerde kadastro çalışmalarının yapılıp yapılmadığı merciinden sorulup belirlenmediği gibi, bu çalışmalar sırasında taşınmazın tespit dışı bırakılıp bırakılmadığı, tespit dışı bırakılmış ise hangi tarihte ve ne sebeple tespit dışı bırakıldığı araştırılmamıştır. Davalılardan Karayolları İdaresi vekili, taşınmazın doğu hududundan Devlet karayolu geçtiğini ileri sürüp, uyuşmazlık konusu taşınmazın yola tecavüzü olup olmadığının araştırılmasını savunmasında ileri sürmesine rağmen çevreye ait kamulaştırma harita ve ekleri getirtilip taşınmaz başında uygulanmamış, taşınmazın Devlet karayoluna tecavüzü olup olmadığı tespit edilmemiştir. Bundan ayrı, muteriz davacı A...’nın dayandığı 10.09.1979 tarih ve 5 numaralı tapu kaydında, taşınmazın bir bölümünün yola terkin edildiği şerhinin yer aldığı görülmüştür. Tapu kaydına işlenen terkin işlemine esas olan karar, kayıt ve belgelerinde merciinden getirtilerek uyuşmazlığın çözümünde gözönünde bulundurulması gerekir.
Davalılardan Hazine Temsilcisi ve Karayolları İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu bakımlardan yerinde olduğundan kabulü ile hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA ve 3.240.000.-lira peşin harcın istek halinde Karayolları Genel Müdürlüğüne iadesine 30.04.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA