kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/10648 E., 1996/11107 K.

ASKERLİK

NAFAKA

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/10648 96/11107

Y A R G I T A Y İ L A M I

1.11.1996

Özet:Erat dışındaki subay ve assubaylara bizzat tebligat yapılamazsa
tebligat nöbetçi amiri veya subaya yapılmalıdır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
1- Tebligat yasasının 14. nizamnamesinin 20. maddesinde erat
dışındaki asker kişilere, birlik veya müessesede tebligat yapılması gereken
hallerde, tebligatın yapılmasını nöbetçi amiri veya subayının temin
edeceğini, bunlar tarafından muhatabın bulunmasının mümkün olmaması veya
tebellüğden imtina etmesi halinde, tebligatın nöbetçi amire veya subaya
yapılacağı öngörülmüştür. Davalı Assubaydır. Dava dilekçesinin tebliği
açıklanan kurala uygun olarak yapılmamıştır. Bu usul hatası davalının savunma
yapmasını engellemiştir. Mahkemece yapılacak iş, dilekçeyi davalıya yasaya
uygun biçimde tebliğ etmek, gösterdiği takdirde delillerini toplamak ve hasıl
olacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir. Bu yönün gözetilmemesi
doğru görülmemiştir.
2- Kabule göre de; Küçüğün velayetinin anneye verilip verilmediğinin
araştırılması, velayetin düzenlenmediğinin anlaşılması halinde, bu davanın
velayetin düzenlenmesi isteğini de kapsadığını gözeterek velayetin
düzenlenmesi gerekir. Açıklanan hususun üzerinde durulmaması da isabetsizdir.
SONUC: Temyiz edilen hükmün birinci bentte gösterilen sebeple
BOZULMASINA, bozma sebebine göre de diğer yönlerin incelenmesine yer
olmadığına temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar
verildi. 01.11.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA