kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/10647 E., 1996/11527 K.

BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET

ÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ SİTELERDE KAT MÜLKİYETİ

SİTE

YÖNETİM

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/10647 1996/11527

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir.
Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz
edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davada, kat malikleri kurulunun yönetici atanmasına dair kararının
iptali istendiğine göre, dava, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre tüzel
kişiliği bulunmayan yönetime değil, karara katılan tüm bağımsız bölüm
maliklerine karşı açılması gereklidir. Dava ekonomisi de dikkate alınarak
mahkemece davacıya mehil verilip dava dilekçesi diğer bağımsız bölüm
maliklerine tebliğ ettirilerek davaya dahil edilmeleri sağlanmalıdır.
Mahkemece bu eksiklik giderilip taraflar yasal olarak oluşturulduktan
sonra esasın incelenmesine geçilmelidir.
Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kat mülkiyeti rejimi ancak bir
parsel üzerinde tesis edilebileceğinden yönetici seçimine ve sair hususlara
ilişkin olarak verilecek kararlar da ancak tek parsel üzerindeki kat
malikleri kurulunca alınacağına dair saptama doğrudur.
Ancak; bazı hallerde ayrı ayrı parsellerin üzerinde kurulu kat
mülkiyeti bağımsız bölüm malikleri “site” adı altında bir araya gelerek
müşterek bir yönetim kurdukları görülmektedir. Böyle bir mülkiyet ve yönetim
rejimi Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun değil ise de, site sakinlerinin
aralarında yapmış olabilecekleri bir sözleşme ile sitelerini yönetmelerine
yasal bir engel yoktur. Bu nedenle mahkemece öncelikle taraflar arasında ve
tüm parseller üzerindeki bağımsız bölüm maliklerini kapsayan bir sözleşme
bulunup bulunmadığı saptanmalı, iptali istenen işlemler bu sözleşme
kapsamında ise uyuşmazlık Kat Mülkiyeti Kanununa göre çözümlenemeyeceğinden
davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılmak üzere görevsizlik kararı
verilmelidir.
Yukarıdaki hususlar dikkate alınmadan ve görev yönü beklenmeden yazılı
olduğu şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.12.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA