kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/10646 E., 1996/11528 K.

ESKİ HALE GETİRME

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/10646 1996/11528

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde meni müdahale, eski hale getirme istenilmiştir.
Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından
temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Mahkemece, davalının tapuda mesken olan bağımsız bölümü sağlık kabini
olarak kullanması nedeniyle doktar muayenehanesi kapsamında mütalaa
edilebileceğine dair bilirkişi raporuna dayanılarak bağımsız bölümün mesken
olan eski hale getirilmesine dair davanın reddine karar verilmiş ise de,
bağımsız bölümde doktor muayenehanesine izin veren yasa hükmünün sünnetçi,
iğneci, pansumancı gibi mesleklerin icra edildiği sağlık kabinlerine de
teşmili ile yasa hükmünün bu şekilde genişletilmesi doğru olmadığı gibi, tüm
bağımsız bölüm maliklerinin uyması gereken yönetim planının 2. maddesinde
bağımsız bölümlerin yalnız mesken olarak kullanılabileceği öngörülmüştür.
Davalının idari mercilerden bu mesleği icra etmek üzere ruhsat veya
izin almış olması Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanmasına engel
olmadığı gibi, bağımsız bölümlerin bu yasa hükümlerine rağmen Yasanın
öngörmediği şekilde kullanımlarına cevaz vermez.
Bu nedenle davanın kabulü ile bağımsız bölümün meskene dönüştürülmesi
ve mevcut haliyle kullanımı sebebiyle asılan levhanın ve tanıtıcı panoların
kaldırılmasına karar vermek gerekirken yazılı olduğu şekilde davanın reddi
doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.12.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA