kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/10645 E., 1996/11529 K.

YÖNETİM PLANININ UYGULANMASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/10645 1996/11529

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde karar iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen
kabulü cihetine gidilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davada, bağımsız bölümün aylık avans giderinin ve bu bağımsız bölümün
cafe restorant olarak kullanılması nedeniyle işgal edilen bahçe kirasına
ilişkin kat malikleri kurulu kararının iptali istenmektedir.
Mahkemece bağımsız bölümün aylık avansının belirlenmesine ilişkin
ihtilafın öncelikle kat malikleri kurulunda incelenmesi gerektiğinden bu
konuda karar verilmesine gerek olmadığına, restorantın uzantısı olan bahçe
kirasının tesbitine karar verilmiştir.
1-Bağımsız bölümün ortak giderlere mahsuben aylık avansını belirleyen
karar, kat malikleri kurulunca verilmiş ve uygulanması söz konusudur. O halde
ihtilafın tekrar kat malikleri kurulunda görüşülmesine gerek yoktur. Bu husus
mahkemece Kat Mülkiyeti Kanununun 20 ve sonra gelen maddeleri ile yönetim
planı hükümleri dikkate alınarak çözümlenmelidir. Bu nedenle bu konuda karar
verilmesine gerek olmadığına dair hüküm doğru görülmemiştir.
2-Bağımsız bölümün uzantısı olarak kullanılmasına kat maliklerince
izin verildiği bildirilen ortak yerlerden olan bahçeye ilişkin olarak kat
malikleri kurulunca öngörülen ödenti, davalı ile yönetici arasında imzalanan
17.3.1994 tarihli protokole göre çözümlenecektir. Kat malikleri kurulunca
protokole dayanılarak, öngörülen meblağ dikkate alınarak Kat Mülkiyeti Kanunu
hükümlerinden kaynaklanmayan bu uyuşmazlığın çözümü Asliye Hukuk Mahkemesinin
görevi kapsamında kabul edilmelidir. Çünkü bu uyuşmazlıkta Kat Mülkiyeti
Kanunu değil, protokol (sözleşme) uygulanacaktır.
O halde mahkemece yapılacak iş, öncelikle protokole dayalı bahçe
kirası için öngörülen ödentiye ilişkin uyuşmazlıkla ilgili dava tefrik edilip
Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmek;
davacıya ait bağımsız bölümün ortak gider karşılığı avansı konusunda da Kat
Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi ve yönetim planı uygulanmak suretiyle sonuca
varmak ve buna göre hüküm tesis etmek olmalıdır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harclarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 19.12.1996
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA