kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/10350 E., 1996/11380 K.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YOLUYLA KAT MÜLKİYETİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/10350 1996/11380

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece
davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı........ Sanayi ve Ticaret
A.Ş. vekili ile Davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
1-Taşınmazda paydaş bulunan tüm davacı ve davalılar anagayrimenkul
üzerinde inşa edilen yapılarda belli bölümleri öteden beri kullandıklarından,
böylece fiili bir kullanım tarzı uygulandığından ve hükmü temyiz eden davalı
........Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. dahi daha önce taşınmazın A blok zemin
katı ile B blok’un tamamını payı karşılığında kullanan Ahmet’in payı
olarak satın almış ve bu satış sebebiyle aynı yeri işgal eder durumda
bulunduğundan Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları da dikkate alınarak pay
denkleştirilmesine ve ivaz verilmesine gerek olmadığı, her paydaşın fiilen
kullandığı yerin, kendisine arsa payı tahsisi suretiyle verilip bu suretle
sicil oluşturulacağı dikkate alınmadan paydaşlar arasında denkleştirilmeye ve
ivaz ödenmesine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
Ancak paydaşlardan Mustafa taşınmazda tapu kaydına göre 23/3435
paya sahip olup yapılarda herhangi bir bölümü işgal etmediği anlaşılmaktadır.
Bu kişiye herhangi bir bağımsız bölüm tahsis edilmemekle beraber hüküm
fıkrasında payının karşılığı bedel hesaplanmıştır. Bu davacıya taşınmazdaki
payının küçük bulunması nedeniyle herhangi bir bağımsız bölüm tahsis
edilmediğine ve vekili bulunan avukat Yasin’in buna karşı çıkmayıp
muvafakat etmiş olduğuna göre payına karşılık hesaplanan bedelin bağımsız
bölüm tahsis edilen diğer tüm paydaşlardan yeni tahsis edilen payları
oranında alınarak bu davacıya verilmesi gerekeceği dikkate alınmalıdır.
Bundan ayrı Kat Mülkiyeti Kanununun 10. maddesinin son fıkrası, 12.
maddeye yollamada bulunduğuna göre tüm belgelerin düzenlenip dosyaya
konulması ve tescilin bunlara göre kurulması zorunlu olduğundan, taşınmazın
zemini üzerindeki tüm yapılara ait onaylı projelerin (bilirkişi tarafından
incelenip yapılara uygunluğu tesbit edildiği bildirilen) dosyaya getirtilip
onaylarının mevcut olup olmadığının denetlenmemesi, ayrıca yönetim planının
da hazırlanıp mahkemece onaylanması ve tescilin bu belgelere göre
yapıldığının hüküm altına alınması gerekir.
2-Yukarıda davacılar vekilinin temyizi üzerine yapılan bozma ve
gerekçesi dikkate alındığında hesaplanan taviz bedelinin az olduğuna dair
davalı şirketin temyiz nedenleri de bu suretle varit olmadığından sonuç
itibariyle reddedilmiştir.
O halde mahkeme kararına karşı vaki sair temyiz itirazları
reddedilerek yalnız bir sayılı bölümde yazılı nedenlerden ötürü bozulması
gerekmektedir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 17.12.1996
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA