kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/10340 E., 1996/11100 K.

YÖNETİCİ ATANMASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/10340 1996/11100

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde yönetici tayini istenilmiştir. Mahkemece davanın
reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı Gül vekili tarafından temyiz
edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Kat Mülkiyeti Kanununun 34. maddesinin 6. fıkrası hükmüne göre kat
maliklerinin toplanıp bir yönetici atayamamaları durumunda kat maliklerinden
birinin istemi üzerine mahkemece istekli olan kat maliki yada dışarıdan bir
yönetici atanabilir.
Anagayrimenkulde mevcut bağımsız bölüm sayısı 8 veya daha fazla ise
yönetici atanması zorunlu ise de 8’den az bağımsız bölüm bulunması halinde bu
zorunluluk mevcut olmamakla beraber kat maliklerinin diledikleri takdirde
yönetici atamasına bir yasal engel bulunmamaktadır.
Bu nedenle yönetici atanabilmesi için enaz 7 adet bağımsız bölümün
bulunması gerektiğine dair mahkeme kararındaki gerekçe varit olmayıp,
davacının anagayrimenkulde mevcut olmasına rağmen kalorifer tesisatının
kullanılmadığını, anayapıda tamirata ihtiyaç bulunduğunu, doğalgaza
geçilmesine gerek bulunduğunu ileri sürerek bütün bu işlerin bir yönetici
tarafından yapılması gerektiğini iddia ettiğinden bu hususlar incelenip varit
olduğu takdirde bir yönetici atanması gerektiği dikkate alınarak hasıl olacak
sonuca göre karar verilmelidir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.12.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA