kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/10337 E., 1996/11129 K.

HAKİMİN MÜDAHALESİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/10337 1996/11129

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde hakimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın
kabulü cihetine gidilmiş, hüküm bir kısım davalılar tarafından temyiz
edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dava, projesine ve tapu kaydına uygun olduğu bildirilen bağımsız
bölümün düğün salonu ve gece klübü olarak kullanılması için kat maliklerinin
muvafakat vermiş sayılmalarına ilişkindir.
Projesinde ve tapu kaydında “düğün salonu” olarak kayıtlı bulunan
bağımsız bölümün düğün salonu ve klüp olarak kullanılması kural olarak ve Kat
Mülkiyeti Kanunu yönünden diğer bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatına
bağlı değildir. Ancak dosya içeriğinden anlaşıldığına göre bu gibi içkili
yerlerin açılabilmesi için idari mevzuata uygun olarak ruhsat verilmesi
sözkonusu olup, bu ruhsatın idari mercilerce verilebilmesi için de kat
maliklerinin muvafakatı aranmaktadır. Kat maliklerinin muvafakatı herhangi
bir mevzuatta öngörülmüş ve bu suretle kat maliklerinin muvafakat edip etmeme
hakları kendilerine verilmiş bulunan durumlarda, muvafakat vermemeyi resen
kat maliklerinin mahkeme kararı ile ve onun iradesi yerine kaim olmak üzere
muvafakat etmiş sayılmalarına karar verilemez.
Bu durumda davalıların bağımsız bölümü projesine ve tapu kaydına uygun
olarak kullanılmasına karşı herhangi bir fiili müdahaleleri ve engellemeleri
bulunmadığı halde, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, bağımsız bölüm
maliklerinin iradesi yerine kaim olmak üzere mahkemece yazılı olduğu şekilde
hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.12.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA