kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/10237 E., 1996/11061 K.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YOLUYLA KAT MÜLKİYETİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/10237 1996/11061

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde izaleyi şuyu istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü
cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Tapu kaydına ve fiili duruma göre ana gayrimenkul üzerinde bir kagir
apartman, bir kagir ev ve bir de kagir sinema (otopark olarak kullanılan)
bulunmaktadır. Kagir apartmanın zemin katı klüp, 1 ve 2. katlarında da
birleştirilmiş olmakla birlikte 2’şer daire, arka tarafta davalı Güven’e
ait 4 daireli kagir ev bulunmaktadır.
Bu duruma göre taşınmazda paydaş olan 4 kişiye düşecek yeterli sayıda
bağımsız bölüm bulunmaktadır. Paylar denkleştirilmek ve ivaz da öngörülmek
suretiyle ana gayrimenkulde kat mülkiyetine geçiş suretiyle paydaşlığın
giderilmesi mümkün görünmektedir.
Ancak; dosya içinde bulunan bazı belgelerden, taşınmaz üzerindeki bir
bölüm yapıların, Boğaziçi Kanunu ve Yönetmeliğine aykırı halleri nedeniyle
yıkılmalarının söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece öncelikle bu
husus araştırılmalı, yapıların varsa projeleri ilgili mercilerden
getirtilmeli, yıkılma söz konusu değil ise veya yıkılmanın kısmi olması
nedeniyle sonucu etkilemeyecek ise, yapıların mimari projesi olması bile
Boğaziçi Kanunu ve Yönetmeliğine aykırı olmayacak biçimde röleve projeyle
proje eksikliği giderilebildiği takdirde, diğer belgelerde tamamlandıktan
sonra kat mülkiyetine geçilmek suretiyle ortaklığın giderilebileceği dikkate
alınmalıdır.
Mahkemece, yukarıdaki hususlarda gerekli araştırma yapılarak, hasıl
olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle ve olayda
uygulanması mümkün olmayan ifraz olanağı bulunmadığı gerekçesiyle satışa
karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.12.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA