kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/10236 E., 1996/11059 K.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YOLUYLA KAT MÜLKİYETİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/10236 1996/11059

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde izaleyi şuyu istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü
cihetine gidilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Anagayrimenkul üzerindeki yapının temel üstü ruhsatı bulunmadığı gibi
mimari projesine aykırı olarak inşa edildiği gerekçesiyle, böyle bir yapıda
kat mülkiyetinin tesis edilemeyeceği, bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm
altına alınmış ise de, paydaşların öteden beri kendilerine ayrılan bağımsız
bölümleri mesken ve işyeri olarak işgal ettikleri dikkate alındığında,
yapının imar mevzuatına aykırı olmaması halinde, projeye aykırı durumları
içeren hususların bir rölove projeyle giderilmesi ve bu suretle yapının
mevcut fiili durumunu yansıtan bu projeye uygun olarak ve buna dayanılarak
kat mülkiyetine geçişin mümkün olup olmadığının çizdirilecek rölove projenin,
Belediye İmar Müdürlüğünün onayına sunulmasıyla belirlenebileceği dikkate
alınarak tahkikatın ikmali gerekirken eksik incelemeyle satışa karar verilmiş
olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.12.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA