kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

5. Hukuk Dairesi 1996/10187 E., 1996/10405 K.

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

DAVANIN YENİLENMESİ

USUL

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Beşinci Hukuk Dairesi

E. 1996/10187
K. 1996/10405
T. 24.6.1996ÖZET : Harca tabi davalarda, harcın yatırılma tarihi davanın açılma tarihidir.
Yenileme dilekçesinin zamanında verilmediğinin kabulü için, harcın
istenmesine rağmen yatırılmadığı belgelendirilmelidir.

Yenileme dilekçesinin son gününün tatil gününe rastlaması nedeniyle, davacı
vekiline HUMK.nun 409. maddesi uyarınca harcı yatırması için süre
verilmelidir. Bu konuda herhangi bir süre verilmeden, davanın açılmamış
sayılması doğru değildir.

(1086 s. HUMK. m. 409)

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasından dolayı
yapılan yargılama sonunda; kamulaştırma bedelinin artırılmasına, davanın
açılmamış sayılmasına dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı
İdare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki
belgeler okunup, iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

HUMK.nun 409. maddesi uyarınca, dosyanın işlemden kaldırılması tarihinden
itibaren üç ay içinde dava, taraflardan birinin dilekçe ile başvurması
halinde yenilenebilir. Ancak dava, bir ay geçtikten sonra yenilenirse yeniden
harç alınır.

Davacı vekili, Çamlıdere Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçe ile
süresinde yenileme talebinde bulunmuş ve aynı gün dilekçe, ait olduğu Ankara
Onikinci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne havale ettirilmiştir.

Harca tabi davalarda, harcın yatırılma tarihi davanın açılma tarihidir. Ancak,
harç nedeniyle yenileme dilekçesinin zamanında verilmediğinin kabulü için,
mahkeme kalemince harcın istenmesine rağmen yatırılmadığının
belgelendirilmesi gerekir. Diğer bir deyişle, 25.10.1985 gün ve 5-1 sayılı
İçtihadı Birleştirme Kararının bu olayda da gıyaben uygulanması gerekir.

Yenileme tarihinin son gününün tatil gününe rastlaması nedeniyle, süresinde
verildiği anlaşılan yenileme dilekçesi üzerine davacı vekiline, HUMK.nun 409.
madesi uyarınca vermesi gereken harcı yatırması için mehil verilmesi
gerekirken, bu hususta herhangi bir süre verilmeden davanın açılmamış
sayılmasına karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davacı vekilinin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde olduğundan, hükmün
açıklanan nedenle HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), ve peşin
alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 24.6.1996
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA