kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

12. Hukuk Dairesi 1996/9606 E., 1996/10175 K.

HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ

HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLAR

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Onikinci Hukuk Dairesi

E. 1996/9606
K. 1996/10175
T. 12.9.1996

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından
istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye 3.7.1995
tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde;
Kanun kapsamı belirtilmiş, 2. maddesinde muhtelif kanunlarda Tahsili Emval
Kanununa göre tahsil edileceği bildirilen her çeşit alacaklar hakkında da bu
Kanun hükümlerinin tatbik edileceği kabul edilmiştir. 3. maddesinde ise; amme
alacağı teriminin, 1 ve 2. maddeler kapsamına giren alacakları ifade ettiği
açıklanmıştır.

Anılan Kanunun haczedilmeyen mallar başlığını taşıyan 70/1. maddesini
değiştiren 3986 sayılı Kanunun 16. maddesinde, mahalli idarelerin mallarının
haczedilebileceği kabul edilmiştir. Bu hüküm amme alacaklarının cebren
tahsilinde uygulanır.

3917 sayılı Kanunun geçici 79. maddesinde; bu Kanunun 1. maddesinde sözü
edilen Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar açılmış olan icra takipleri
önceki hükümlere göre sonuçlandırılır denilmektedir. Yönetmelik ise,
1.10.1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Somut olayda, İİK.nun hükümlerine göre takip yapılmıştır. Uyuşmazlığın da bu
kanun hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir. 6183 sayılı Kanunun değişik 70.
maddesinin uygulama olanağı yoktur. İİK.nun 82. maddesinin 1. fıkrasının 1.
bendi değiştirilmemiştir.

Bu durumda mercice, haczedilen taşınmazların niteliğine göre kendiliğinden
kamuya tahsisli olup olmadığı ilkesine göre ihtilafın çözümlenmesi gerekir.
İncelenen tapu kaydına göre, mahcuz taşınmazların kendiliğinden kamuya
tahsisli olduğu anlaşıldığına göre, şikayetin kabulüne karar verilmesi
gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.

S o n u ç : Borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının
yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca
(BOZULMASINA), 12.9.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA