kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/9569 E., 1996/9739 K.

TAPULU TAŞINMAZ MALLARDA TESCİL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/9569 1996/9739

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde 2942 Sayılı Yasanın 17. maddesine göre tescil
istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Karar düzeltme istemi üzerine verilen ve hükmüne uyulan bozma
ilamında, devri taraflar arasında kararlaştırılıp bu konudaki işlemi
kesinleşen 170.000 m2 yönünden Kamulaştırma Kanunu ile Medeni Kanunun 633.
maddesine göre mülkiyetin davalı idareye geçtiğinin kabulü zorunludur. Bozma
ilamı üzerine yapılan tahkikatta sözü edilen 170.000 m2’lik yerin, devrin
yapıldığı 15.12.1982 tarihinde 3474 parselde yeralmakla beraber “Sporcu Kamp
ve Eğitim Merkezi” olarak tahsisi istenen bu yerin bir krokisi yapılmadığı
için tamamı 1.589.765 m2 alanı olan taşınmazın neresinde yeraldığı tespit
edilememiş, davacı idare dahi bu konuda tescil isteminin kapsadığı yer ile
ilgili bir belge veya plan vermemiş ve bu suretle tescil edilecek yer
saptanamamıştır.
Devir işleminin tekemmülünden sonra dava konusu 3474 parsel 13001
(322,250 m2), 13002 (148,925 m2), 1003 (1.118.590 m2) alanlı toplam 3 parsele
ayrıldıktan sonra, yine birçok ifraz işlemine tabi tutulmuş, bir kısmı
satılmış ise de belediye mülkiyetinde 13001, 13302, 13513 ve 13514 nolu
parseller kalmıştır. Bu durumda 1003 parselden müfrez 13513, 13302 ve 13001
parsellerden birinde, davacı idareye devredilen 170.000 m2’lik alana tekabül
edecek bir payın ayrılması mümkündür.
Kamulaştırma Kanununun 17. maddesine göre, tesciline karar verilecek
taşınmazın mutlaka bağımsız bir tapuyu ifade etmesi, diğer bir deyimle bir
parselin tamamını kapsaması zorunluluğu yoktur. O halde mahkemece yapılacak
iş, bozmaya uyularak usulen kesinleşmiş Yargıtay kararındaki saptama dikkate
alınarak yukarıda belediye’ye kaldığından sözü edilen uygun parseller
içerisinde yer almak üzere 170.000 m2’yi pay olarak belirlemek ve bu payın
davacı idare adına tesciline karar vermek olmalıdır. Bu parsellerin planda
başka amaca tahsis edilmiş olma keyfiyeti bu tescile engel olmayıp plan
uygulaması sırasında bu hususlar mevcut yasa hükümleri dairesinde
çözümlenebilir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 7.11.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA