kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/9551 E., 1996/10525 K.

KAT MALİKİNİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ

PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/9551 1996/10525

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde eski hale getirme istenilmiştir. Mahkemece davanın
reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Projeye aykırı olarak vaki müdahalenin önlenmesi davaları esas
itibariyle müdahale eden kişi ve bağımsız bölüm maliki hakkında açılacağı
cihetle, davalının lehine tecavüz edilen bağımsız bölüm maliki olmadığı gelen
tapu kaydından anlaşılmakta ise de, müdahalenin davalı tarafından fiilen
gerçekleştirildiği ileri sürüldüğünden dava, dava ekonomisi de dikkate
alınarak sırf bu nedenle reddedilmeyerek, davacıya, dava dilekçesini malike
de tebliği ile bu suretle davaya dahil edilip tarafların yasal olarak
oluşturulması için mehil verilip, tahkikat ikmal edilerek hasıl olacak sonuca
göre karar verilmesi gerektiğinin dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.11.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA