kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/9547 E., 1996/10601 K.

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ

KAT MALİKLERİ KURULUNDA TEMSİL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/9547 1996/10601

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde kat malikleri kurulu kararının iptali
istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı
Hamdi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davada kat malikleri kurulunun ilk defa yaptığı 20.7.1992 tarihli
toplantı ile 20.1.1994 tarihli olağanüstü toplantıların usulüne uygun
olmadığı gerekçesi ile iptali 17.2.1995 tarihinde açılan bu dava ile
istenmektedir.
20.7.1992 tarihli toplantı kat maliklerinin ilk defa bir araya gelip
anagayrimenkuldeki eksikliklerin giderilmesine ve ortak giderlere ait
avansların toplanmasına ilişkin kararlar alınmıştır. Davacıya bu toplantı
sebebi ile bir tebligat yapıldığına dair belge dosya içerisinde bulunmamakta
ise de, dosya içeriğinden anlaşıldığına göre davacı bu toplantıdan haberdar
olmuş, toplantıda alınan kararlar gereğince kendisinden ortak giderlere
katılması istenmiş ve hakkında yapılan icra takibine vaki itirazına rağmen
İcra Tetkik Merciince bu itirazlar kaldırılarak karar gereğinin yerine
getirilmesi bu suretle icrai düzeyde son aşamaya getirilmiştir. Bütün bunlara
rağmen davacının 20.7.1992 tarihinde alınan bu kararın, hükmünü icra ettiği
halde 17.2.1995 tarihinde açtığı bu dava ile iptalini istemesi iyi niyet
kuralları ile bağdaşmadığı gibi, bu konuda verilen karar, diğer kat
maliklerinin katıldığı ortak giderlerden davacının haksız yere muaf olmasıyla
sonuçlanacağından, adil de değildir. Tüm kat malikleri ortak giderlere
katılmak durumunda bulunduğundan, bunlardan kaçınmaya yönelik olan böyle bir
davanın aradan geçen uzun süre de dikkate alınarak kabulünde isabet
görülmemiştir.
Diğer taraftan 20.1.1994 tarihli kat malikleri kurulu toplantısına
dava dosyasına ibraz edilen 25.12.1993 tarihli vekaletnameye istinaden
davacıya vekil sıfatı ile Refik temsil etmiş, söz alarak beyanda
bulunmuş, fakat toplantının geçerliliğine ve alınan kararlara ilişkin
herhangi bir itirazda bulunduğu tutanaklarda yer almamıştır.
Kat malikleri, kat malikleri kurulu toplantısına bizzat
katılabilecekleri gibi başkalarını da kendi adlarına katılmak üzere tevkil
edebilirler. Kat Mülkiyeti Kanununun 31. maddesinde bu vekaletin özel bir
şekilde (yazılı veya resmi) olacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı
gibi, genel hükümlere bakıldığında vekaletin özel bir şeklinin bulunmadığı da
görülür. Yargılama sırasında vekaletin tevsiki yönünden yeterli niteliklere
sahip olan vekaletname örnekleri de dosyaya konulmuştur. Bu kapsamdaki
vekaletin bu niteliği dikkate alındığında, toplantı yapıldıktan sonra da,
ibraz edilmesi halinde dahi vekaleten toplantıya katılım geçerli olur.
Bütün bu hususlar dikkate alındığında münhasıran anagayrimenkulün
ortak eksikliklerinin giderilmesine ve ortak giderlerinin ödenmesine dair
olan ve hükmü icra etmiş bulunan bu kararların iptaline karar verilmiş olması
doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.11.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA