kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 2002/2890 E., 2002/3651 K.

SONRADAN KALORİFER TESİS YAPILMASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.Hukuk Dairesi

E. 2002/2890
K. 2002/3651
T. 04.04.2002Dava dilekçesinde anayapıda kaloriferle merkezi ısınma sisteminin kurulması nedeniyle davacının bağımsız bölümünün içinden geçen boruların bu bağımsız bölümün estetiğini (görünümünü) bozduğu, kullanım alanını daralttığı ayrıca gerekli izolasyonun yapılmaması nedeniyle de tahammül edilemez ısı yükselmesine neden olduğu belirtilerek, söz konusu bağımsız bölüme bu sebeplerle yapılan el atma ve taşkınlığın giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması istenilmiştir.
Kat malikleri kurulunun 21.9.1996 günlü kararında; anayapının bodrum katındaki davacıya ait 17 nolu dairenin içinden geçen kalorifer borularının rahatsız edici, kısıtlayıcı, görünümü bozucu yönlerinin teknik bir şekilde düzeltilmesi, bu bağlamda tesisat borularının bağımsız bölüm odalarının süpürgeliklerinin üzerinden, estetik bir şekilde ve üstteki diğer daire bağlantılarına da zarar verilmeden yaptırılmasına, fazla ısınması halinde kısmen izolasyonlarının sağlanmasına karar verildiği, yine kat malikleri kurulunun 20.1.1998 günlü kararında, yukarıdaki karara yollamada bulunularak dava konusu bağımsız bölümün içindeki kalorifer borularının estetik bir şekilde süpürgeliklerinden geçirilmesi ve bu işlerin yaz aylarında yaptırılması kararlaştırılmış iken bunların yerine getirtilmemiş olduğu anlaşılmaktadır.
Anataşınmazın yerinde yapılan inceleme sonunda bilirkişi tarafından düzenlenen rapor ve ek raporlarda dava konusu 17 nolu bağımsız bölüm içinden geçen kalorifer borularının anayapının tesisat projesine uygun biçimde döşendiği, mevcut yatay ve düşey kalorifer kolonlarının en uygun yerlere projelendirildiği ve aynı biçimde uygulandığı, bu kolonların bina dışına alınmasının veya yere yakın olarak geçirilmesinin mümkün bulunmadığı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca kalorifer borularının süpürgelik hizasına
alınması konusunda herhangi bir işlemin yapılmadığı bodrum kattaki diğer bağımsız bölümlerde de aynı şekilde (dava konusu yerdeki gibi) kalorifer tesisatının döşenmiş bulunduğu, izolasyonun yapılmamış olmasına karşın boyanmış olduğu ve davacının bu borulardan zarar görmesinden öte ekstra ısınmasının dahi söz konusu olduğu görüşüne yer verilmiştir.

Bilirkişilerce davaya konu edilen kalorifer tesisatının ve davacının bağımsız bölümünden geçen boruların tesisat projesine uygun döşendiği belirtilmiş ise de bu projenin tüm kat maliklerinin onayını taşıyıp taşımadığı ayrıca kat malikleri kurulunca alınan kararlara uygun biçimde boruların süpürgelik üzerinden geçirilmesi durumunda anayapıya diğer bağımsız bölümlere herhangi bir zarar verip vermeyeceği konuları üzerinde durulmadığı gibi özelikle davacı; bu boruların mevcut konumunun bağımsız bölümlerinin kullanım alanını daralttığı, estetiğini bozduğunu, dayanılmaz derecede ısı yükselmesine neden olduğunu ileri sürdüğüne göre, bilirkişilere bu konularda da araştırma yaptırılıp ne gibi önlemler alınması gerektiğinin açıklanmadığı halde eksik inceleme ve yetersiz araştırma sonucu davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 4.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA