kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 2002/2888 E., 2002/3156 K.

İCRA İNKAR TAZMİNATI

İTİRAZIN İPTALİ

TAHLİYE DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
6.Hukuk Dairesi

ESAS KARAR
2888 3156
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ :Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi
ESAS NO :2001/407
KARAR NO :2001/557
KARAR TARİHİ :17.10.2001


Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görülüşüp düşünüldü.
Dava, temerrut nedeniyle kiralananın tahliyesi, icra takibine yapılan itirazın iptali, icra inkar tazminatının tahsili istemine ilişkindir.Mahkeme görevsizlik kararı vermiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalının Menemen İcra Müdürlüğünün 2000/547, 891, 2307, 2618, 2781, 3212 sayılı dosyalarıyla başlattığı icra takiplerinden gönderilen ihtarlı ödeme emirlerine rağmen kiralanana ait kira paralarını ödemediğini ileri sürerek kiralananın tahliyesini, icra takiplerine yaptığı itirazın iptalini, icra inkar tazminatının tahsilini istemiştir.
İlamsız icra takibine itiraz hakkında İcra İflas Kanununun 68.maddesindeki belgelerden birine sahip olan alacaklının iki hakkı vardır. Alacaklı ya tetkik merciinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir veya İcra İflas Kanunun 67.maddesi uyarınca Sulh Hukuk Mahkemesinde itirazın iptali davası açabilir. Davacı icra takibine itiraz edilmesi üzerine tahliye isteğinde bulunarak H.U.M.K.’nun 8.maddesi gereğince davayı Sulh Hukuk Mahkemesinde açmıştır.Bu durumda davanın esası incelenerek varılacak sonuç dairesinde bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi hatalı olmuştur.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile H.U.M.K.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 7.5.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA