kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

15. Hukuk Dairesi 2002/2885 E., 2003/4432 K.

FATURADAKİ VADE FARKI KAYDI

FATURANIN BAĞLAYICILIĞI

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
15.HUKUK DAİRESİ
Esas Karar
-------- --------
2002/2885 2003/4432


Y A R G I T A Y İ L A M I


Mahkemesi :A 5.Asliye Hukuk Hakimliği
Tarihi :23.5.2001
Numarası :1998/1329-2001/557
Davacı :L Turz.San.Tic.Ltd.Şti. Vek.Av.D
Davalı :Ç Yaşatan Tanıtım Organizasyon Turizm İnşaat Petrol
Özel Eğitim Mobilya Otom.Teks.Taş.Tıbbi Malz.Day.Tüketim
Mal.İmalat San.Tic.A.Ş. Vek.Av.C
Av.İ, Av.S, Av.A
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

K A R A R
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Davacı tarafından ibraz edilen faturanın altında “Gününde ödenmeyen faturalara aylık %12 faiz uygulanır” ibaresi yer almakta ise de geciken alacaklara vade farkı uygulanacağı hakkında yanlar arasında yazılı bir sözleşme ve fiili bir uygulama bulunmamaktadır. Faturalara (bedelin belli bir süre ödenmemesi halinde vade farkı ödenir) ibaresinin yazılarak karşı tarafa tebliği ve karşı tarafça TTK.23/2 maddesi uyarınca sekiz gün içinde itiraz edilmemesi halinde bu durum sadece fatura münderecatının kesinleşmesi sonucunu doğurup, vade farkının davalı yanca kabul edildiği ve istenebileceği anlamına gelmeyeceğinden (Y.İ.B.H.G.K. 27.6.2003 gün 2001/1 E., 2003/1 K. sayılı kararı) takip tarihinden sonrası için değişen oranlarda avans faizi verilmesi gerekirken aylık %12 faiziyle birlikte takibin devamına karar verilmiş olması ve yine alacaklı tarafından davaya konu alacağın ödenmesi yolunda takip tarihinden önce borçluya usulüne uygun gönderilmiş bir temerrüt ihtarnamesi bulunmadığından (B.K.madde 101/1)
işlemiş faize hükmolunması da doğru olmamış ve hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmişse de düşülen yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, kararın HUMK.nun md.438/VII.gereğince düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.
SONUÇ, Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bent uyarınca kararın hüküm fıkrasının 1.paragrafının sonuna “davacının işlemiş faiz talebinin reddine ve asıl alacağa takip tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faizi uygulanmasına” cümlesinin yazılmasına, hükmün değiştirilmiş ve düzeltilmiş bu haliyle ONANMASINA aşağıda yazılı bakiye 16.730.000 lira ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 30.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA