kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

16. Hukuk Dairesi 2002/2883 E., 2002/3649 K.

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI

KIŞLAK VE YAYLAK

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
16. Hukuk Dairesi
Sayı:
Esas 2002 Karar
2883 3649
YARGITAY İLAMIMahkemesi :T Kadastro Mahkemesi
Tarihi :13.9.2000
Nosu :1991/3-24
Davacı :Hazine
Davalı : Mehmet
Müdahil :İbrhim, Ali, Esat
Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında 555 parsel sayılı 653.600 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz Asliye Hukuk Mahkemesinde dava konusu olduğundan söz edilerek malikhanesi açık bırakılmak suretiyle tesbit edilmiştir. Davacı tarafından davalılar aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan elatmanın önlenmesi davası davaya konu olan parsel hakkında tutanak düzenlenmiş olması nedeniyle Kadastro Mahkemesine aktarılmıştır. Kadastro Mahkemesinde çekişmeli parsel tutanağı ile dava dosyası birleştirilerek yapılan yargılama sonunda; davacı Hazinenin davasının kabulüne, müdahillerin davalarının reddine ve çekişmeli taşınmazın yayla vasfıyla özel siciline kaydına karar verilmiş; hüküm, davalı ve müdahiller tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine, toplanan delillere, kararda yazılı gerektirici nedenlere, çekişmeli parselin özel mülkiyete konu olması mümkün bulunmadığına göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak yaylak olan taşınmazın sınırlandırılması ile yetinilmesi gerekirken ayrıca tescil harici sözcüklerinin yazılmış olması isabetsiz ve bozmayı gerektirmekte ise de mahkemece yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın hüküm fıkrasının 3 nolu bendinin 2. satırındaki “... tescil harici...” sözcüklerinin hükümden çıkarılmasına ve hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA 30.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA