kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 2002/2877 E., 2002/4707 K.

YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

E. 2002/2877
K. 2002/4707
T. 25.04.2002


Dava, Kat Mülkiyeti Yasasına göre yönetilen kat irtifaklı anagayrimenkulün yönetim planının 5.maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan “yönetim planının değiştirilmesi için oybirliği şarttır” ve 8.maddesinin 2.bendinde yer alan “oybirliği olmadan ortak yerlerde inşaat, onarım ve tesisler ile dış badana ve boya yapılamaz” hükmünün Kat Mülkiyeti Yasasının 28.maddesinin 13.4.1983 tarih ve 2814 sayılı yasa ile değişik 3.fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ileri sürülerek yönetim planı hükmünde yer alan oybirliği koşulunun 4/5 çoğunluğu şeklinde değiştirilmesine karar verilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, davaya konu teşkil eden ve oybirliği şartını öngören yönetim planı hükümlerinin, Kat Mülkiyeti Yasasının 1983 tarihinde yapılan değişikliğinden sonra 1987 tarihinde bütün kat maliklerinin serbest iradesiyle oluştuğu ve tarafların iradesini yansıtan sözleşme niteliğindeki bu hükümlerin yasaya aykırılık teşkil etmeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kat Mülkiyeti Yasasının 28.maddesinin 3.fıkrasında yapılan değişiklikle yasanın emredici şekilde oybirliği aradığı haller dışında, kat maliklerinin yararının bulunması durumunda sözleşme niteliği taşıyan yönetim planının, kurulun 4/5 nisbetteki oyu ile değiştirilebileceği imkanı getirilmiş, böylece bu gibi hallerde azınlığın çoğunluğa olabilecek tahakkümü de önlenmiştir.
Yasada yapılan bu değişiklik, kat mülkiyeti rejimine tabi anagayrimenkulün sağlıklı ve aksamadan yönetilmesini temin bakımından getirilmiş emredici nitelikte bir düzenleme olup yasanın bu açık hükmüne aykırılık teşkil eden yönetim planı değişiklikleri, bu yasa değişikliğinden sonra yapılmış olsa bile batıl sayılır.
Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere 4/5 çoğunluk; Kat Mülkiyeti Yasasının bütün kat maliklerinin oybirliğini aradığı hususlara ilişkin bulunan yönetim planı hükümlerinin değiştirilmesinde yeterli değildir.
Bu bakımdan somut olayda yönetim planının 5.maddesinin 2.fıkrasında genel olarak öngörülen “yönetim planının değiştirilmesi için oybirliği şarttır” kuralı Kat Mülkiyeti Yasasının 28.maddesine uygun düşmemektedir. Sonra gelen ve “oybirliği olmadan ortak yerlerde inşaat, onarım ve tesisler ile dış badana ve boya yapılamaz” hükmü ise; Kat mülkiyeti Yasasının 19.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen ve anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler ile, değişik renkte dış badana, boya yaptırılmasını bütün kat maliklerinin rızasına bağlayan emredici nitelikteki hükmüne uygun düştüğünden iptaline karar verilemez. Bu hususa ilişkin olarak mahkemenin verdiği red kararı sonucu itibariyle ve yukarıdaki gerekçelerle doğrudur.
Açıklandığı şekilde mahkemece, yönetim planının 5.maddesinin 2.fıkrasının ilk cümlesi hükmünün yasaya uygun düşmediği yolundaki talep bu çerçevede değerlendirilerek kabulü yolunda bir karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle davanın bu yönden de reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının gene açıklanan nedenlerle reddine, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA