kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

16. Hukuk Dairesi 2002/2851 E., 2002/2615 K.

AVUKATLIK ÜCRETİ

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
16. Hukuk Dairesi
Sayı:
Esas 2002 Karar
2851 2615

YARGITAY İLAMI

Mahkemesi :F Kadastro Mahkemesi
Tarihi :10.10.2001
Nosu :2001/6-172
Davacı :Hasan
Davalı :Hazine

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında 1442 parsel sayılı 1413.86 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı, irsen intikal ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın askı ilan süresi içinde açılmamış olması nedeniyle görev yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından vekalet ücreti takdir edilmemesi nedeniyle temyiz edilmiştir.
Davacı tarafından Hazine aleyhine açılan dava görev yönünden reddedildiğine ve Hazine vekil marifetiyle davayı yürüttüğüne göre Hazine lehine 3402 sayılı Yasa’nın 31 ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 8.maddesine göre vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken bu hususta hüküm kurulmaması isabetsizdir. Temyiz itirazının kabulü ile hükmün bu nedenle BOZULMASINA, 4.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA