kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 2002/2780 E., 2002/3956 K.

YÖNETİCİNİN DAVA EHLİYETİ

İçtihat Metni


T.C
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ


E. 2002/2780
K. 2002/3956
T. 11.04.2002


Davacı yönetici, davalılar N. ve Y. nin birlikte malik oldukları ve davalı M. ye kiraya verdikleri dükkan nitelikli bağımsız bölümün büfe olarak işletildiğini, ancak projesine göre bu bağımsız bölümün bacası bulunmadığından çıkan kokuların çevreye rahatsızlık verdiğini, projeye aykırı olarak baca yapılmasına da kat maliklerince muvafakat verilmediği için bu rahatsızlığın giderilmesinin mümkün olamayacağını ileri sürerek, büfe faaliyetine son verilerek eski hale getirilmesi ile kiracının tahliyesi, bağımsız bölümün tabanını delerek ortak yerle bağlantılamak suretiyle tasarruflarına aldıklarından ortak yere müdahalelerinin önlenmesi ve eski hale getirilmesi, boş olarak teslimi, bu yeri haksız işgalleri nedeniyle 100.000.000 TL. elektrik bedelinin ödenmesi, büfe önündeki ortak yere masa, sandalye koyarak yaptıkları müdahalenin önlenmesi istemiyle dava açılmıştır.
Kat Mülkiyeti Yasasının 35. maddesinde yöneticinin yetki ve görevleri belirlenmiş olup, kat malikleri kurulunca açıkça yetki verilmiş olmadıkça kat maliki olmayan yöneticinin müdahalenin önlenmesi, eski hale getirme ve tahliye davası niteliğindeki bir davayı açma yetkisi ve görevi yoktur. Dosya içerisindeki belgelere göre kat maliki olmadığı anlaşılan yöneticiye 1.11.1999 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında apartman ile ilgili problemlerin halli için dilediği avukata apartman adına vekaletname vermesi konusunda yetki verilmiş, 20.6.2000 tarihli kat malikleri kurulunun toplantısında da yöneticiye tüm hukuksal sorunlarda geçerli olmak üzere avukat tutma yetkisi verilmesine karar verilmiş ise de, her iki yetkide genel nitelikli olup dava dilekçesinde belirtilen hususlarda özel yetki verildiğine ilişkin kat malikleri kurulu kararına rastlanmamıştır.
Bu durum karşısında mahkemece, dava açılmadan önce yada sonrasında kat malikleri kurulunca yöneticiye bu davayı açması için yetki verilmiş olup olmadığı araştırılıp, dayanak belge de dosyaya getirtilerek aktif husumet ehliyetinin varlığı saptanmadan, davaya bakılarak esas hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmak- sızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA