kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

17. Hukuk Dairesi 2002/2754 E., 2002/2852 K.

KESİN ÖNEL

MAHKEMECE RESEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

TARAF TEŞKİLİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
17.HUKUK DAİRESİ

E:2002/2754
K:2002/2852
T:24.04.2002Kadastro sırasında 130 ada 15 parsel sayılı 8318.18 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz irsen intikal, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalı Naim adına tesbit edilmiştir. Askı ilan süresi içinde davacı Halil vergi kaydı ile irsen intikal ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece, davanın reddine ve dava konusu parselin tesbit gibi tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Halil tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece davacı tarafa verilen kesin süre içerisinde davalı adına çıkarılacak davetiye giderlerinin yatırılmaması nedeni ile davanın reddine karar verilmiş ise de mahkemenin bu kabulü yasa hükümlerine uygun düşmemektedir.
Taraf teşkili davanın görülebilme koşullarından olup mahkemece re’sen (kendiliğinden) yapılması gereken işlemlerdendir. 3402 sayılı kadastro yasasının 36. ve Usulün 415. maddelerinde resen yapılması gereken soruşturma ve tebligat işlemleri için gereken giderlerin ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere bütçeye konulan ödenekten karşılanacağı hükme bağlanmıştır.
Mahkemece bu yönler dikkate alınmaksızın yazılı olduğu üzere davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine 24.4.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA