kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/10057 E., 1996/10852 K.

BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ

ORTAK YERE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ

YEMLİK VE İLAVELER

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/10057 1996/10852

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde müdahalenin men’i ve kal istenilmiştir. Mahkemece
davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz
edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dava, mimari projesinde yer almadığı halde, kat mülkiyeti tesis
edilmiş bir yapıda ortak yerlerden olan merdiven sahanlığına inşa edilen
dükkanın yıkılması sureti ile vaki müdahalenin önlenmesine ilişkindir.
Bu suretle kazanılmış bulunan bağımsız bölüm Kat Mülkiyeti Kanununun
44. maddesi kapsamındadır. O nedenle anılan maddede sözü edilen tüm hususlar
yerine getirilip dükkan tapuya malikleri adına tescil edilmedikçe haksız
müdahale teşkil eder.
Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesi, ortak yerlerin düzgün veya
bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu
yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yönelik yenilik ve ilaveler
ile ilgilidir. Merdiven sahanlığına inşa edilip kiraya verilen dükkan
olduğuna göre ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat veya
kolay bir hale konulması söz konusu olmadığı gibi, maddede sözü edilen, “elde
edilecek faydanın çoğaltılması” keyfiyeti de varit değildir. Çünkü burada
sözü edilen fayda, ortak yerlerin tahsis amacına uygun olanıdır. Ortak yere
dükkan yapılıp kiraya verilmesi, ortak yerden elde edilen faydanın
çoğaltılması niteliğinde değildir. Bu nedenle mahkemenin, yapılan
değişikliğin 42. madde kapsamında olduğuna dair kabulü yerinde olmayıp,
yukarıda açıklandığı gibi tüm paydaşlar adına da olması yeni bir bağımsız
bölüm kazanılmasıdır. O halde, anagayrimenkulde tüm bağımsız bölüm
maliklerini gösterir tapu kaydı getirtilip, kat malikleri kurulunca alınan
kararın 44. maddenin a bendinde öngörülen karar olup olmadığı ve aynı
maddenin b ve c bendlerinde sözü edilen koşulların yerine getirilip
getirilmediği saptanmadan sözü edilen gerekçe ile davanın reddi doğru
görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 5.12.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA