kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

Hukuk Genel Kurulu 2009/10-269 E., 2009/262 K.

TESPİT DAVASI

ÖZET

TARAFLAR ARASINDAKİ “TESPİT “ DAVASINDAN DOLAYI YAPILAN YARGILAMA SONUNDA; S….. 2. İŞ MAHKEMESİNCE DAVANIN KABULÜNE DAİR VERİLEN 08.02.2007 GÜN VE 2005/1062 E. 2007/82 K. SAYILI KARARIN İNCELENMESİ DAVALI VEKİLİ TARAFINDAN İSTENİLMESİ ÜZERİNE, YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİNİN 28.04.2008 GÜN VE 2007/8235-2008/4749 SAYILI İLAMI İLE BOZULARAK DOSYA YERİNE GERİ ÇEVRİLMEKLE YENİDEN YAPILAN YARGILAMA SONUNDA; MAHKEMECE ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMİŞTİR.

İçtihat Metni

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Yerel Mahkemenin 05.02.2009 günlü direnme kararını temyiz eden davalı vekili Erdal İhtiyar’ın vekaletnamesi dosya arasında bulunmamaktadır.

Bu eksikliğin giderilmesinden sonra Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkemesine geri çevrilmesi gerekir.

SONUÇ : Yukarıda yazılı noksanlığın tamamlanması için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 17.06.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

Hukuk Genel Kurulu 2009/11-253 E., 2009/266 K.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; K…… Asliye 3. Ticaret Mahkemesinden verilen 06.12.2007 gün ve 2007/331-746 sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndan çıkan 24.09.2008 gün ve 2008/11-554 esas, 2008/550 karar sayılı ilamın karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; Hukuk Genel Kurulu’nca dilekçe, düzeltilmesi istenilen ilam ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Düzeltilmesi istenilen Hukuk Genel Kurulu ilamında gösterilen gerektirici nedenlere göre, H.U.M.K.nun 440. maddesinde yazılı sebeplerden hiçbirisine dayanmayan ve yerinde olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı kanunun değişik 442. maddesinin 3. fıkrası hükmüne göre takdiren (169) TL. para cezasının düzeltme isteyenden alınmasına, 17.06.2009 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA