kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

Hukuk Genel Kurulu 2009/13-250 E., 2009/270 K.

ALACAK DAVASI

ÖZET

TARAFLAR ARASINDAKİ “ALACAK” DAVASINDAN DOLAYI YAPILAN YARGILAMA SONUNDA; F…2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE DAVANIN KISMEN KABULÜNE DAİR VERİLEN 11.10.2006 GÜN VE 2006/196 E- 225 K. SAYILI KARARIN İNCELENMESİ DAVALI VEKİLİ TARAFINDAN İSTENİLMESİ ÜZERİNE, YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİNİN 09.04.2008 GÜN VE 2007/15481-2008/5032 SAYILI İLAMI İLE; (...DAVACI, 24.07.1997 TARİHİNDE B…. A.Ş.’DE GÖREVE BAŞLADIĞINI, B… A.Ş. İLE İSKİ ARASINDA YAPILAN HUKUK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ GEREĞİ, İŞVERENİN YAPTIĞI GÖREVLENDİRME SONUCU İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE, 13.05.2002 TARİHİNE KADAR ÇALIŞTIĞINI, İDAREYİ VEKİL SIFATI İLE TEMSİL ETTİĞİNİ, ANCAK DAVA VE İCRA DOSYALARINDAN TAHSİL EDİLEREK EMANET HESABINDA BİRİKTİRİLEN VEKALET ÜCRETİNDEN YARARLANDIRILMADIĞINDAN ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİNCE 8.278.310.163 TL’NİN FAİZİ İLE TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

İçtihat Metni

Davalı, davacının iski personeli olmadığını, bütün haklarının b.... A.ş. Tarafından ödendiğini, çalıştığı dönemde sigorta bildirimlerinin bu şirket tarafından yapılıp ssk primlerinin bu şirket tarafından yatırıldığını davacının, dava dışı b.... A.ş. İle iski arasında yapılan 13.6.1996 tarihli hukuk hizmetleri protokolü çerçevesinde iski namına avukatlık yaptığını, bu protokol hükümleri gereği herhangi bir takipte bulunamayacağını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacının verilen vekaletnameye müsteniden davalıyı temsilen dava ve takipler yapıp aksine sözleşme olmadığından 7.894.08 YTL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; karar, davalı tarafça temyiz edilmiştir.

Davacının, dava dışı B.... A.Ş. ile davalı İSKİ arasında Hukuk Hizmetleri satın alınması için yapılan 13.6.2001 tarihli “Hukuk Hizmetleri Protokolü” kapsamında davalının icra takiplerini yapıp davalarını vekil sıfatı ile takip ettiği, maaş ve ücretleri ile her türlü özlük haklarını B.... AŞ.’den aldığı dosya içeriğinden anlaşıldığı gibi, bu husus taraflarında kabulündedir. Davacının B.... A.Ş. bünyesinde çalıştığı için SSK işe giriş bildirgelerinin de dava dışı B.... A.Ş. Tarafından verilmiştir. Bu durumda davacının, davalı İSKİ Genel Müdürlüğünün kadrolu veya sözleşmeli personeli olmadığı, B.... A.Ş. ile İSKİ arasında yapılan Hukuk Hizmetleri Protokolü hükümleri doğrultusunda hizmet verdiğinin kabulü gerekir. İSKİ Genel Müdürlüğünün icra takipleri ve davalar için davacıya vekaletname vermesi yasal bir zorunluluk olup, bu durum davacının, dava dışı B.... A.Ş.’nin çalışanı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğinden uyuşmazlığın protokol hükümleri doğrultusunda çözümlenmesi gerekir. Hukuk Hizmetleri protokolünün konu başlıklı 2.maddesinde “Bu protokolün konusu İSKİ tarafından ihtiyacı duyulan Avukatlık hizmetlerinin İSKİ’nin ortaklığı bulunan B.... A.Ş.’da çalışmakta olan avukatlar tarafından BİLA BEDEL verilmesi hakkındadır.” Elemanların özlük hakları ile ilgili 5. maddesinde “...yapılacak avukatlık hizmetlerinin ifası ile ilgili aylık ücret, her türlü ikramiye, tazminat, vekalet ücreti, harcırah vb. ödemeler haklar ve sorumluluklar B....’e aittir…” Avukatların sorumlulukları başlığını taşıyan 6.-4.maddesi “Avukatlar ücret dışında vekalet ücreti vb. gibi herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir.” Hükmünü getirmiştir. Bu protokol hükümleri gereği davalıya avukatlık hizmeti veren davacının, davalıdan talepte bulunması mümkün olmadığından davanın reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

S O N U Ç :.Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 17.06.2009 gününde, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA