kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/9240 E., 1996/10385 K.

DAVADA SIFAT

EHLİYET

ISLAH

TAPU İPTALİ VE TESCİL

TENKİS

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/9240 96/10385

Y A R G I T A Y İ L A M I

17.10.1996

Özet:Murisin sağlığında onun ehliyetsizliği sebebiyle açılan davada
mirasçıların o tarihte sıfatları olmadığından o dava islah yolu ile muris
muvazaası sebebiyle tapu iptali olmadığı takdirde tenkis davasına
dönüştürülemez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
1-Vesayet ölümle sona ereceğinden davacı Ş. Ö. vasisinin temyiz
dilekçesinin sıfat yokluğundan reddi gerekmiştir.
2-Diğer davacı mirasçıların temyizine gelince;
Her dava açıldığı tarihteki mevcut duruma göre hükme bağlanır.
Dava muris Ş. Ö. vasisi ve Ş.’nin bir kısım çocukları
tarafından ehliyetsizlik nedenine hasren açılmış dosyada mevcut Adli Tıp
Kurumunun 20.2.1995 tarih 621 sayılı raporu ile murisin 11.2.1993 temlik
tarihinde hukuki tasarruf ehliyetinin bulunduğu belirlenmiştir.
Davacı mirasçıların dava tarihinde davacı sıfatları yoktur. Bu nedenle
ıslah yoluyla davayı muris muvazaası sebebiyle tapu iptali ve olmadığı
takdirde tenkis davasına dönüştürmeleri usulen mümkün değildir. Zira tenkis
davası hakkı miras bırakanın ölümünden sonra doğan bir hak olduğu gibi,
davacı murisin ıslah edebileceği bir husus varsa mirasçılar ancak o konuda
halefiyet yoluyla ıslah hakkını kullanabilirler.
O halde yazılı gerekçelerle davanın reddi usul ve kanuna uygun değilse
de, murisin açtığı asıl davanın hukuki ehliyeti bulunması mirasçıların
murisle birlikte açtıkları davanın da sıfat yokluğu nedeniyle reddi
gerektiğinden sonucu itibariyle doğru olan hükmün onanmasına karar verilmesi
gerekmiştir.
S O N U Ç : Vasinin temyiz dilekçesinin 1. bentte açıklanan sebeplerle
reddine, diğer davacıların temyiz itirazlarının 2. bentte açıklanan
sebeplerle reddi ile sonucu itibariyle doğru olan hükmün ONANMASINA, aşağıda
yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine peşin harcın mahsubuna oybirliğiyle
karar verildi. 17.10.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA