kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/9173 E., 1996/10501 K.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/9173 1996/10501

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde kamulaştırma bedelinin arttırılması ile faiz ve
masrafların davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen
kabulüne dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması
davalı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile
istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan
günde temyiz eden davalı vekili Av. Sibel ile aleyhine temyiz olunan
davacılar vekili Av. Aykut geldi. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları
dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin
açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Otobüs garajı inşa edilmek üzere nazım imar planında yeralan arazinin
yetmemesi üzerine belediye encümeninin aldığı karara dayanılarak dava konusu
taşınmazı da kapsayan civar arazinin kamulaştırılmak üzere plan kapsamına
alınmasına karar vermiş ve dava konusu 817 parselin plan kapsamına
alınmasının nedeni de bu suretle, kamulaştırmanın sağlanmasına matuf olduğu
anlaşılmaktadır. Dava konusu taşınmaz, bu suretle plan içine alınmadan önce
”ova koruma tarımsal alanda” yer almakta idi.
Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre taşınmazın kamulaştırmanın
gerçekleşmesi amacıyla imar planına alınmış olması halinde taşınmaz sırf bu
nedenle arsa sayılmayıp bundan önceki (imar planına alınmadan önce) durumunun
incelenmesi gerekmektedir. Dava konusu taşınmaz kamulaştırma amacı ile imar
planına alınmadan önce nazım imar planı içinde, yukarıda açıklandığı üzere
”ova koruma tarımsal alanında” yer almaktadır. Hukuk Genel Kurulunun
23.11.1994 günlü 1994/18-441- 766 sayılı kararında da açıklandığı üzere nazım
imar planı içinde yer alan bir taşınmaz, sırf bu nedenle arsa olarak
değerlendirilemez.
Dava konusu taşınmazla ilgili olmamakla beraber 819 nolu parselle
ilgili bazı yazı örnekleri dosyaya konulmuş olup, bu yazılara göre 819 parsel
civarından bir enerji nakil hattı geçmekte ve civarda belediyeye ait derin su
kuyusu yer almakta olduğu belirtilmiş ise de, bu parsel ve dava konusu 817
parselin belediye hizmetlerinden yararlandığına dair başkaca bilgi
bulunmamaktadır. Bu durumdaki taşınmazın arsa sayılabilmesi için yukarıda
açıklandığı gibi kamulaştırma amacıyla imar planı kapsamına alınması yeterli
olmayıp, belediye hizmetlerinden de yararlanması gerekmektedir. Bu kapsamda
belediye hizmetlerinden amaç, arazi parçalarına meskun olma veya meskun
olmaya uygun niteliklerini veren alt yapı hizmetleridir.
Bunlar belediye ve ilgili diğer kamu kuruluşları tarafından getirilen
ve genellikle yol, ulaşım, aydınlatma, çöp toplama, su, kanalizasyon ve
benzerleridir. Civarda mevcut olabilecek şehirlerarası karayolu, enerji nakil
hattı, kuyudan yada civardan geçen dere veya kanaldan elde edilen su bu
hizmetlerin mevcut olduğu anlamına gelmez.
Bu nedenle değerlendirme tarihi itibariyle yukarıda sözü edilen
hizmetlerin taşınmazın veya etrafının meskun olması nedeniyle getirtilmiş
olması ve fiilen faydalanmaya konu edildikleri, bu hizmetleri götürmekle
görevli olan Belediye Başkanlığından sorulup saptanmadan taşınmazın mesafesi
belirtilmeyen bazı yönlerinde iskan edilmiş yerlerin mevcut olduğu
belirtilerek düzenlenen raporlara dayanılarak tapuda tarla olarak kayıtlı
bulunan 59.000 m2’lik taşınmazın arsa olarak değerlendirilmesi uygun
görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalı yararına takdir edilen
6.000.000 Tl vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.11.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA