kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/9104 E., 1996/10498 K.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YOLUYLA KAT MÜLKİYETİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/9104 1996/10498

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece
davanın kabulüne dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak
yapılması davacılar vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz
dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için
tayin olunan günde temyiz eden davacılar vekili Av. Mehmet ile
aleyhine temyiz olunan davalı vekili Av. Esin geldi. Gelen vekillerin
sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunarak,
tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Dava kat mülkiyeti tesisine elverişli bulunan ve paydaşlar arasında
müşterek mülkiyet hükümlerine tabi yapıda Kat Mülkiyeti Kanununun 10.
maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca bağımsız bölümlerin paydaşlara tahsisi
suretiyle ortaklığın giderilmesine ilişkindir.
Böyle bir davada hakim öncelikle anılan madde hükmünde yollamada
bulunulan 12. maddede yazılı tüm belgelerin hazırlanması için istekli olan
tarafa mehil vermek ve tüm paydaşların oybirliğini gerektiren konularda
(yönetim planı gibi) anlaşma sağlanmadığı takdirde kendisi resen karar verip
bu belgeleri tamamlattırmak olmalıdır.
Bunlardan en önemlisi, kat mülkiyetine girişin dayanağı olan mimari
projedir. Dava konusu taşınmazın onaylı bir mimari projesi (21.11.1986 gün
A-4483 onay sayılı) mevcuttur. Bu onaylı projeye göre tamamlanan bina için
usulünce oturma izni belgesi (iskan raporu) de alınmıştır. Dosya içerisinde
bulunan 28.8.1995 tarihli bilirkişi raporuna göre anagayrimenkulün onaylı
1986 tarihli projesi uygulandığında asma kattaki 24 nolu bağımsız bölümün
ikiye bölünmesi, ikinci bodrumdaki binaya ait garajın ikiye bölünerek bir
kısmının spor salonu yapılması ve bir kısım dükkanların vitrinlerinin
projedeki sınırlarını aşması gibi projeye aykırılıklar tesbit edilmiş ise de
ana yapıya zarar vermeyen bu değişikliklerin projeye uygun hale
getirilmesinin ilgililerince istenmesi her zaman mükün olup, bu durum kat
mülkiyeti kurulması için bir engel teşkil etmez.
Mahkemece, mevcut onaylı proje esas alınmak suretiyle her bağımsız
bölüm ayrı ayrı değerlendirilip buna göre arsa payı belirlenmeli ve bundan
sonra taraflar anlaştıkları takdirde bu anlaşmaya göre, anlaşamadıkları
takdirde ise hakimin belirleyeceği bir yöntemle veya resen paydaşların
taşınmazdaki payları oranına eşit (arsa payı itibariyle) bağımsız bölümler
saptanıp projede numaralandırıldıkları esaslara uygun biçimde paydaşlara
tahsis ve tescile karar verilmelidir.
Şu kadar ki ikinci bodrum katın tamamı projesine göre binaya ait ortak
garajdır. Uygulanan onaylı proje doğrultusunda bunun mevcut halinin devamı
gerekli olduğundan spor salonu olarak ayrılan bölümün kaldırılması, bu katın
tamamının garaj niteliği muhafaza edilmek suretiyle herhangi bir bağımsız
bölüme eklenti olarak değil, doğrudan anagayrimenkulün ortak yeri olarak
ayrılmalıdır.
Mahkemece ayrıca yönetim planı da hazırlattırılmalı, taraflar
uyuşmadığı takdirde mahkemece resen yapılacak düzenleme ve onay suretiyle bu
husus da tamamlanmalıdır.
Eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davacı yararına takdir edilen
100.000 Tl vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.11.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA