kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

5. Hukuk Dairesi 1996/9026 E., 1996/9878 K.

BEDEL ARTIRIM DAVASI

FAİZ

USULİ KAZANILMIŞ HAK

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Beşinci Hukuk Dairesi

E. 1996/9026
K. 1996/9878
T. 17.6.1996

ÖZET : Dava açılırken faiz istenmemiş ise, yeni bir dava ile faiz istenebilir.

Ancak, davacının sonradan yaptığı faiz istemi reddedilmiş ve temyiz yoluna
başvurmadığından, bu tarihe kadar olan faiz hakkını davacı artık isteyemez.
Zira, İdare lehine usuli kazanılmış hak oluşmuştur. Faiz hakkı hergün yeniden
oluşan bir hak olduğundan, mahkemece karar tarihi yerine kamulaştırma
gününden faize hükmedilmesi doğru değildir.

(2942 s. Kamulaştırma K. m. 11) (818 s. BK. m. 113/2)

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedeline faiz verilmesi davasından dolayı
yapılan yargılama sonunda, davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca
incelenmesi davalı İdare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş
olmakla; dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra, gereği görüşülüp
düşünüldü:

Dava, artırılan kamulaştırma bedeline faiz verilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı İdare vekili
tarafından temyiz edilmiştir. Dosya münderecatına göre; davacı, bedel artırma
davası açarken faiz istememiş, duruşma sırasında faiz talebinde bulunmuş ise
de, İdarenin karşı çıkması üzerine bu istemi red edilmiş ve hükmü,
dolayısıyle faiz talebinin reddi kararı davacı temyiz etmemiştir.

Kural olarak dava açılırken faiz talep edilmemiş ise, yeni bir dava ile faiz
istemek mümkündür. Ancak; olayımızda, davacının sonradan yaptığı faiz istemi
reddedilmiş ve davacı temyiz yoluna başvurmamıştır. Bu tarihe kadar olan faiz
hakkını davacı artık talep edemez. Zira, İdare lehine usuli kazanılmış hak
oluşmuştur. Faiz hakkı, hergün yeniden oluşan bir hak olduğundan, karar
gününden itibaren faize hükmedilmesi gerekir. Mahkemece karar tarihi yerinde
kamulaştırma gününden faize hükmedilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalı İdare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün yukarıda
açıklanan nedenle HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin
alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 17.6.1996
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA