kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/10054 E., 1996/10855 K.

TAPUDAKİ MESKEN KAYDININ TERKİNİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/10054 1996/10855

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde cins tashihi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü
cihetine gidilmiş, hüküm davalı Tapu Sicil Müdürlüğü vekili tarafından temyiz
edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dava, tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan bağımsız bölümün işyeri
(dükkan) olarak kullanılmasına kat malikleri kurulunca karar verildiğinden
bahisle tapudaki mesken kaydının terkini ile dükkan olarak tesciline karar
verilmesi istendiğine göre bu konuda uygulanması gereken hüküm Kat Mülkiyeti
Kanununun 24. maddesinin son fıkrasıdır. Bu fıkra hükmüne göre kat malikleri
kurulu, bu konuda oybirliği ile bir karar vermişseler bu karar, yöneticinin
veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bağımsız bölümlerin kat
mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilmek sureti ile gerçekleştirilir.
Açıklandığı üzere idari nitelikte olan bu işlemin dava konusu edilip
mahkeme kararına bağlanmış olması söz konusu değildir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
5.12.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA