kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/9883 E., 1996/10218 K.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İADESİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/9883 1996/10218

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı
taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş,
hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı idare, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre
kamulaştırdığı taşınmazın zilyetlikle iktisap edilemeyecek taşınmazlardan
olduğunu, bu nedenle ödediği bedelin iadesini istemiş mahkemece istem kabul
edilerek hüküm kurulmuştur.
Dosyadaki belge ve bilgilere göre davalının zilyetliğinde bulunduğu
saptanan taşınmaz kadastro tespit komisyonunca adına tesbit edilmiş ve bu
suretle oluşan sicil kesinleştikten sonra kamulaştırma üzerine davalı
tarafından 17.11.1992 tarihinde davacı hazineye ferağ edilmiştir.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 11.
maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi “korunması gerekli kültür ve tabiat
varlıkları ile bunların koruma alanları zilyetlik yoluyla iktisap edilemez”
hükmüne yer vermişse de Yasanın bu hükmü zilyetlik iddiası ile yapılan tesbit
veya bu suretle açılan davanın yargılaması sırasında görevli mahkemce
gözetilip yapılan araştırma sonucuna göre uygulanacaktır.Tapu iktisap
edildikten sonra bu tapu iptal edilmedikçe taşınmaz, kayıt malikinin
mülkiyetinde olup ve mülkiyetten doğan tüm haklarını kullanmak durumundadır.
Bu nedenle, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarihte tapu kaydına istinaden
malik olan davalıya ödenen kamulaştırma bedelinin haksız ve sebepsiz bir
iktisap olduğu ileri sürülemeyeceğinden davanın reddine karar verilmesi
gerekirken yazılı olduğu şekilde kabulü doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.11.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA