kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 1996/9829 E., 1996/11617 K.

AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
6.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
96/9829 96/11617

ÖZET:Kiracı şirketin başka bir şirketin logosunu kullanması akte
aykırılık sayılmaz.

Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası
yazılı tahliye davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak
davalı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek taraflara
davetiyeler gönderilmişti. Belli günde davacı vekili Av. M.Y.,
davalı vekili Av. G.Y. ve Av. H.İ.G. geldiler. Hazır
bulunanların şifai beyanları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar
okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava kira sözleşmesine aykırılık nedeniyle kiralananın tahliyesi
istemine ilişkindir. Mahkeme istem gibi karar vermiş, hüküm davalı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde kiralananın 7.12.1993 başlangıç
tarihli ve 10 yıl süreli sözleşmeyle davalı İ.. Hipermarketçilik Gıda
Ticaret ve Sanayii A.Ş.’ne kiraya verildiği halde kira sözleşmesinin 8.
maddesine aykırı olarak Haziran 1994 ayından itibaren B.. Gıda Tüketim
Malları San. ve Tic. A.Ş.’ne devredildiğini, akte aykırılığın giderilmesi
için gönderilen 30.6.1995 tarih ve 5.7.1995 tebliğli ihtardan sonuç
alınamadığını, kiralananın tahliyesini istemiştir.
Davalı vekili B.. Gıda Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.’nin davalı
şirketten tamamen ayrı bir tüzel kişilik olduğunu, kiralanandan başka bir yer
olan Bayrampaşa İsmet paşa mah. 34 adresinde faaliyet gösterdiğini, davalı
şirketin ticari faaliyet ve ünvanında bir değişiklik yapılmadığını, davalının
sadece B.. Gıda Tüketin Malları San. ve Tic. A.Ş.’ne ait B.. Marka ve
logosunu kullandığını, haksız açılan davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, kiralananın iddiada geçen diğer şirkete devredildiği ve
eski halin iade olunmadığı kabul edilerek kiralananın tahliyesine karar
verilmiştir.
Kiralananın sözleşmenin tarafı olan I.. Hipermarketçilik Gıda Tic.
ve San. A.Ş. tarafından kullanılmakta olduğu, davadan önce mahallinde yapılan
delil tesbiti sırasında yapılan inceleme ve bulgulardan anlaşılmaktadır. Bu
şirketin kiralananı terk etmesi o yeri iddiada geçen B.. Gıda Tüketim
Malları San. ve Tic. A.Ş.’ne devretmesi hali bulunmadığı bu suretle sabittir.
Davalı şirketin şu veya bu amaçla bir başka şirketle yaptığı anlaşma gereği
olarak o şirketin logosunu kullanması kiralananın o şirkete devredildiği
anlamına gelmez. Logosu kullanılan şirketin kiralananda kendi adına ticaret
yapması o yeri fiilen kullanması söz konusu olmadığına, hatta o şirketin
kiralananı kısmen dahi kullanması hali bulunmadığına göre kiralananın
sözleşmeye aykırı biçimde başkasına devredildiği kabul edilemez. Kiracı
şirketin kendi adına sürdürdüğü ticari faaliyet sırasında başka firma veya
marka adı taşıyan kuruluşlardan onların isimlerinden yararlanması akte
aykırılık hali oluşturmaz. Bu nedenlerle sabit olmayan davanın reddine karar
vermek gerekirken yazılı gerekçelerle tahliye kararı verilmesi hatalı
olmuştur.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, takdir olunan
6.000.000.- TL duruşma ücreti vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya
verilmesine, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene
iadesine, 17.12.1996 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA