kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/9822 E., 1996/10745 K.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YOLUYLA KAT MÜLKİYETİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/9822 1996/10745

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece
davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz
edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dava, imar uygulaması sonunda tapuda tarla olarak kayıtlı bulunan ve
1/2’şer Payı taraflara ait olan, üzerinde yapı bulunan taşınmazda ortaklığın
giderilmesine ilişkin olup, davacı yargılama sırasında ortaklığın kat
mülkiyeti tesisi suretiyle giderilmesini istemiştir.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, tarafların yalnız zeminde ortak
oldukları, yapının münhasıran davalıya ait olduğu belirtilerek, bunda kat
mülkiyetine geçiş suretiyle ortaklığın giderilemeyeceği belirtilmiştir. Oysa
Kat Mülkiyeti Kanununun 10. maddesinin son fıkrası bu konuda bir istisnaya
yer vermemiş, kat mülkiyeti konusu olmaya elverişli bir gayrimenkul olduğu
takdirde ortaklığın, paydaşlara ayrı ayrı bağımsız bölüm tahsisi ve kat
mülkiyetine geçiş suretiyle giderilebileceğini hükme bağlamıştır.
Bilirkişi raporuna göre taşınmazın zemini üzerinde Kat Mülkiyeti
Kanununa göre, kat mülkiyetine konu olabilecek bir yapı ve bu yapıda 4 adet
bağımsız bölüm bulunmaktadır. Davacı ise, bu bağımsız bölümlerden birinde,
davalının yakını olduğu için verilen müsaade uyarınca öteden beri
oturmaktadır.
Bu durumda, mahkemece, Kat Mülkiyeti Kanununun 12. maddesinde yazılı
tüm belgeler (mimari proje ve yapı kullanma belgesi dahil) sağlanarak,
davacının yalnız zeminde ½ pay sahibi bulunduğu da gözetilip, 4 bağımsız
bölümü bulunan yapıda kendisine tahsis edilebilecek miktar ve varsa ödemesi
gereken ivaz bedeli saptanıp, hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.
Varit olmayan gerekçe ile, kat mülkiyeti tesisi suretiyle ortaklığın
giderilmesi isteminin reddi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 2.12.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA